ΜΟΔΙΠ Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

  • Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
  • Βελτίωση θεσμών και διαμόρφωση κατευθύνσεων.
  • Ενίσχυση του Ιδρύματος στην επίτευξη της αποστολής του.
  • Συστηματική αποτίμηση του έργου των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Ιδρύματος.

Διασφαλίζουμε την Ποιότητα της Εκπαίδευσης με χρήση αξιόπιστων δεικτών και τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για τη συνεχή αναβάθμιση και καταξίωση του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Διαδικασία Διασφάλισης Ποιότητας

Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας

Τελευταία Νέα

Ενημερωτική Ημερίδα Χειμερινού Εξαμήνου 2015-2016

04-12-2015

Επισυνάπτεται το αρχείο με την παρουσίαση της ημερίδας του Γραφείου Ποιότητας στ...

Ενημερωτική Ημερίδα Χειμερινού Εξαμήνου 2015-2016

04-12-2015

Επισυνάπτεται το αρχείο με την παρουσίαση της ημερίδας του Γραφείου Ποιότητας στ...

Ημερίδα της ΜΟΔΙΠ για το ΔΠ

06-11-2015

Στις 5/11/2015 και ώρα 11.00 στην αίθουσα Συμβουλίου του ΑΤΕΙΘ, πραγματοποιήθηκε...

2η Ημερίδα της ΜΟΔΙΠ για Ε.Π.

04-11-2015

Στις 3/11/2015 πραγματοποιήθηκε η 2η Ημερίδα της ΜΟΔΙΠ για Ε.Π. με θέμα : Εξωτερ...

2η Ημερίδα της ΜΟΔΙΠ για Ε.Π.

04-11-2015

Στις 3/11/2015 πραγματοποιήθηκε η 2η Ημερίδα της ΜΟΔΙΠ για Ε.Π. με θέμα: Εξωτερι...

Μήνυμα Προέδρου Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας ΑΤΕΙΘ

Παναγιώτης Αδαμίδης Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΑΤΕΙΘ είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του ΑΤΕΙΘ, καθώς και για τη διασφάλιση της ποιότητας που σχετίζεται με την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Η ΜΟ.ΔΙ.Π. αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος. Η δομή, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες της ΜΟΔΙΠ καθορίζονται από τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΑΤΕΙΘ (ΦΕΚ 1660/τ.Β'/11-5-2018).

Ο διαδικτυακός αυτός τόπος αποτελεί επίσης την πύλη του Γραφείου Ποιότητας του οποίου αποστολή είναι η υποστήριξη των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας στο ΑΤΕΙΘ. Στόχος του Γραφείου Ποιότητας είναι η μελέτη, προσαρμογή και εφαρμογή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας το οποίο καλύπτει όλο το φάσμα των λειτουργιών και δραστηριοτήτων του ΑΤΕΙΘ και περιλαμβάνει όλες εκείνες τις διεργασίες και διαδικασίες που απαιτούνται από το Ίδρυμα για τη συστηματική εφαρμογή της διασφάλισης ποιότητας με σκοπό τη βελτίωση του όλου Εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που συντελείται στο ΑΤΕΙΘ, και ειδικότερα την εφαρμογή διαδικασιών πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών του όπως απαιτεί η νομοθεσία..

Ο Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ και Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Καθηγητής Παναγιώτης Αδαμίδης

Στατιστικά Στοιχεία

168.800 Ερωτηματολόγια αξιολόγησης μαθημάτων

1.207 Απογραφικά διδασκόντων

17 Απογραφικά γραμματειών

1.191 Ερωτηματολόγια αποφοίτων

Εκθέσεις Αξιολόγησης

Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης

Η Εσωτερική Αξιολόγηση των ακαδημαϊκών μονάδων πραγματοποιείται με ευθύνη της ΟΜΕΑ της Ακαδημαϊκής Μονάδας και προϋποθέτει τη σύνταξη ετήσιων εσωτερικών εκθέσεων... Περισσότερα

Εσωτερικές Εκθέσεις της ΜΟΔΙΠ

Η Εσωτερική Αξιολόγηση του Ιδρύματος πραγματοποιείται με ευθύνη της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος. Προϋποθέτει την ανά διετία σύνταξη από τη ΜΟΔΙΠ εσωτερικών εκθέσεων για ... Περισσότερα

Εξωτερική Αξιολόγηση

Σε προσυμφωνημένο χρόνο που ορίζεται από κοινού από την ΑΔΙΠ, τα μέλη της επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης και την υπό αξιολόγηση ακαδημαϊκή μονάδα ή το Ίδρυμα, η Επιτροπή... Περισσότερα

Εκθέσεις Απορρόφησης Αποφοίτων

Το Γραφείο Ποιότητας εκπονεί κάθε χρόνο έρευνα σχετικά με την απορρόφηση των αποφοίτων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης από την αγορά εργασίας καθώς και της καταγραφής των... Περισσότερα

Επικοινωνία
  • Γραφείο Ποιότητας
  • (30) 2310 013076 | (30) 2310 013077
  • modip@teithe.gr