Νέα και Ανακοινώσεις

Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης 2010-2011.

01-10-2012

Τα ερωτηματολόγια που απευθύνονται στο προσωπικό των τμημάτων, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ποιότητας: http://www.modip.teithe.gr στην ενότητα Ηλεκτρονική Αξιολόγηση.

Έχουν αναρτηθεί πέντε διαφορετικά ερωτηματολόγια για τη συλλογή στοιχείων που αφορούν στο ακαδημαϊκό έτος 2010-2011:

Ερωτηματολόγιο

Υπεύθυνος συμπλήρωσης

Ατομικών στοιχείων διδασκόντων

Όλοι οι διδάσκοντες του Τμήματος κατά το 2010-2011 (μέλη ΕΠ, Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί συνεργάτες).

Υπευθύνου μαθήματος

Οι υπεύθυνοι διδάσκοντες κάθε μαθήματος (υπεύθυνος μαθήματος θεωρείται ο διδάσκων που υπέγραψε το βαθμολόγιο του μαθήματος το έτος 2010-2011).

Προϊσταμένου Τμήματος

Προϊστάμενος του Τμήματος

Διευθυντή Ερευνητικού Εργαστηρίου

Οι Καθηγητές που προτάθηκαν από το Τμήμα ως Διευθυντές Ερευνητικών Εργαστηρίων. Σε περίπτωση που δεν ορίστηκαν ερευνητικά εργαστήρια, τότε συμπληρώνεται από τους υπευθύνους των Επιστημονικών Τομέων του Τμήματος.

Προϊσταμένου γραμματείας του Τμήματος

Προϊστάμενος Γραμματείας του Τμήματος (Υπεύθυνος Πρακτικών του Τμήματος)

Για την πρόσβαση στα ερωτηματολόγια απαιτείται η χρήση ειδικού κωδικού. Οι κωδικοί έχουν δημιουργηθεί από το Γραφείο Ποιότητας για όσους διδάσκοντες του έτους 2010-2011 δεν έχουν κωδικό ΠΥΘΙΑ, όπως και για τους Προϊσταμένους και Διευθυντές. Οι κωδικοί αποστέλλονται στη Γραμματεία του κάθε τμήματος, για ηλεκτρονική αποστολή ατομικά στους διδάσκοντες. Ο κατάλογος των κωδικών που αφορούν το Τμήμα επισυνάπτονται στο παρόν έγγραφο. Όλοι οι κωδικοί μπορούν να τροποποιούνται από τον χρήστη κατά την πρώτη είσοδο του στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Τα ερωτηματολόγια είναι διαθέσιμα προς συμπλήρωση από 10/5/2012 έως 30/5/2012.

Τα στοιχεία που θα καταγραφούν θα χρησιμοποιηθούν στις Ετήσιες Εκθέσεις Αξιολόγησης 2010-2011. Τον Οκτώβριο 2012 η ίδια διαδικασία θα επαναληφθεί για την καταγραφή των στοιχείων που αφορούν στο έτος 2011-2012.

Η υπεύθυνη Έργου ΜΟΔΙΠ

Καλλιόπη Μιχαήλ-Κλεφτούρη

Διαδικασία Αξιολόγησης Φοιτητών Eαρινού Εξαμήνου 2011-2012.

Διαδικασία Αξιολόγησης Φοιτητών Eαρινού Εξαμήνου 2011-2012:

 • Την Πέμπτη 26-04-2012 παραδίδονται σε κάθε τμήμα 600 ερωτηματολόγια αξιολόγησης θεωρητικών μαθημάτων και 900 ερωτηματολόγια αξιολόγησης εργαστηριακών μαθημάτων.
 • Παραδίδεται επίσης ο κατάλογος κωδικών των μαθημάτων του κάθε τμήματος.
 • Κατά την ώρα του μαθήματος, ο διδάσκων μετρά τους παρόντες φοιτητές και ζητά από ένα φοιτητή να παραλάβει από τη γραμματεία ίσο αριθμό ερωτηματολογίων και τον κωδικό του μαθήματος.
 • Οι διδάσκοντες με ώρες διδασκαλίας μετά τις 15:00 που κλείνει η γραμματεία, προμηθεύονται από πριν τον προβλεπόμενο αριθμό ερωτηματολογίων. Όσα ερωτηματολόγια περισσέψουν, επιστρέφονται στη γραμματεία.
 • Διανέμονται τα ερωτηματολόγια στους φοιτητές κατά την ώρα του μαθήματος, διαβάζονται προσεκτικά οι επεξηγήσεις και συμπληρώνονται.
 • Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια παραδίδονται στο φοιτητή, μπαίνουν σε φάκελο χωρίς να διπλωθούν και παραδίονται στη γραμματεία.

Η γραμματεία:

 • Συγκεντρώνει τους φακέλους αξιολόγησης των μαθημάτων.
 • Ελέγχει ότι αξιολογήθηκαν όλα τα μαθήματα.
 • Υπενθυμίζει στους διδάσκοντες που δεν μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν την αξιολόγηση των φοιτητών, την χρονική προθεσμία της αξιολόγησης.
 • Μετά τη συγκέντρωση όλων των φακέλων (ή την ημερομηνία λήξης της αξιολόγησης φοιτητών) τους αποστέλλει στο Γραφείο Ποιότητας.

Χρονοδιάγραμμα διαδιασίας αξιολόγησης φοιτητών εαρινού εξαμήνου 2011 - 2012

 • 30-04-2012 έως 11-05-2012: Αξιολόγηση φοιτητών.
 • 14-05-2012: Συγκέντρωση ερωτηματολογίων στο Γραφείο Ποιότητας.
 • 31-05-2012: Επιστροφή ερωτηματολογίων στα τμήματα προς αποθήκευση.

Επισυνάπτεται το αρχείο οδηγιών σε αρχείο μορφής pdf.

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Καλείστε την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012 και ώρα 14:00 σε συνεδρίαση της ΜΟ.ΔΙ.Π του Ιδρύματος, στο Γραφείο Ποιότητας της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:

 • Έγκριση διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας.
 • Έγκριση Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος.
 • Λειτουργία του Γραφείου Ποιότητας.

Επιλογή κριτών για εκλογή ή εξέλιξη μελών ΔΕΠ από το Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων της Α.ΔΙ.Π. A'.

01-10-2012

Σας ανακοινώνουμε διευκρινιστικό έγγραφο της ΑΔΙΠ που αφορά:

Επιλογή κριτών για εκλογή ή εξέλιξη μελών ΔΕΠ από το Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων της Α.ΔΙ.Π. A'

Αθήνα, 26-09-2011

Αρ. Πρωτ.

ΠΡΟΣ:

τους Προέδρους των ΜΟ.ΔΙ.Π. όλων των Α.Ε.Ι.


ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ : Επιλογή κριτών για εκλογή ή εξέλιξη μελών ΔΕΠ από το Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων της Α.ΔΙ.Π. (Νόμος 4009/2011, άρθρο 77, παράγραφος. 3)

Σχετικά με το ως άνω θέμα, η Α.ΔΙ.Π. θα ήθελε να διευκρινίσει ότι το Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων που έχει συγκροτήσει και συνεχώς ενημερώνει και επικαιροποιεί:

Α. Περιλαμβάνει ονόματα ενδεδειγμένων για την αξιολόγηση ακαδημαϊκών μονάδων εμπειρογνωμόνων, πανεπιστημιακών και ερευνητών, από ιδρύματα του εξωτερικού.

Β. Έχει συγκροτηθεί με στόχο την αξιολόγηση ακαδημαϊκών μονάδων που θεραπεύουν ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο (π.χ. Ιατρική, Νομική, Πληροφορική, Κοινωνιολογία, Οικονομικά κλπ.) – και συγκεκριμένα του προγράμματος σπουδών, της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, της έρευνας, των πάσης φύσεως υποδομών τους κλπ. Γι’ αυτό δεν ταξινομεί τους εμπειρογνώμονες σε εξειδικευμένες κατηγορίες, όπως απαιτείται για τη συμμετοχή τους σε Εκλεκτορικά Σώματα.

Ως εκ τούτου, το Μητρώο της Α.ΔΙ.Π. δεν μπορεί να εξυπηρετήσει αμέσως τις συγκεκριμένες ανάγκες των εκλεκτορικών σωμάτων.

Για τους παραπάνω λόγους και για να διευκολυνθεί η εφαρμογή της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 77, παράγραφος 3 του Νόμου 4009/2011, προτείνουμε, για κάθε επικείμενη, συγκεκριμένη κατά περίπτωση εκλογή ή εξέλιξη, να αποστέλλεται από τους Προέδρους των ενδιαφερόμενων Τμημάτων στην Α.ΔΙ.Π. κατάλογος με τα στοιχεία 10 τουλάχιστον κατάλληλων κατά την γνώμη του Τμήματος - και κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19, παράγραφος 3α του Νόμου 4009/2011- επιστημόνων του εξωτερικού.

Η καταλληλότητα των προτεινόμενων από το Τμήμα επιστημόνων θα εξετάζεται αρμοδίως από την Α.ΔΙ.Π., προκειμένου αυτοί να εγκρίνονται ως ενδεδειγμένοι για ένταξη στο Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων και , παράλληλα, να τίθενται στη διάθεση του ενδιαφερόμενου κατά περίπτωση Τμήματος για να προσκληθούν και να συμμετάσχουν στις Επιτροπές κρίσης ή εξέλιξης.

Υπογραμμίζεται η ανάγκη να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα των προτεινόμενων επιστημόνων σύμφωνα με τους κανόνες της ακαδημαïκής δεοντολογίας και το άρθρο 8, παράγραφος 4 του Νόμου 3374/2005.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε επειγόντως όλα τα Τμήματα του ιδρύματός σας.

Ο Πρόεδρος της ΑΔΙΠ

(υπογραφή)*

Καθηγητής Σπ. Αμούργης ΑΙΑ

Επιλογή κριτών για εκλογή ή εξέλιξη μελών ΔΕΠ από το Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων της Α.ΔΙ.Π. B'.

01-10-2012

Σας ανακοινώνουμε διευκρινιστικό έγγραφο της ΑΔΙΠ που αφορά:

Επιλογή κριτών για εκλογή ή εξέλιξη μελών ΔΕΠ από το Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων της Α.ΔΙ.Π. B'

Αθήνα, 06-02-2012

Αρ. Πρωτ. 280

ΠΡΟΣ:

τους Προέδρους των ΜΟ.ΔΙ.Π. όλων των Α.Ε.Ι.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ : Επιλογή κριτών για εκλογή ή εξέλιξη μελών ΔΕΠ από το Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων της Α.ΔΙ.Π. (Νόμος 4009/2011, άρθρο 77, παράγραφος. 3)

Επανερχόμενοι στην από 26/9/2011 Eγκύκλιό μας σχετικά με το ως άνω θέμα, παρακαλούμε να ληφθούν υπ’ όψη τα ακόλουθα:

 1. Όπως σαφώς διευκρινιζόταν στην αρχική εγκύκλιό μας, η Α.ΔΙ.Π. ζήτησε

«για κάθε επικείμενη, συγκεκριμένη κατά περίπτωση εκλογή ή εξέλιξη, να αποστέλλεται από τους Προέδρους των ενδιαφερόμενων Τμημάτων στην Α.ΔΙ.Π. κατάλογος με τα στοιχεία 10 τουλάχιστον κατάλληλων κατά την γνώμη του Τμήματος - και κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19, παράγραφος 3α του Νόμου 4009/2011- επιστημόνων του εξωτερικού.»

Η Α.ΔΙ.Π. δηλαδή, περιμένει ότι κάθε φορά που ανακύπτει «επικείμενη, συγκεκριμένη κατά περίπτωση εκλογή ή εξέλιξη» μέλους ΔΕΠ, το Τμήμα στέλνει μικρό κατάλογο ειδικών (μέχρι 20), οι οποίοι κατά την γνώμη του Τμήματος θα ήταν κατάλληλοι για να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο εκλεκτορικό σώμα. Η υπηρεσία Μητρώου της Α.ΔΙ.Π. αναλαμβάνει την ευθύνη (α) να ελέγξει τους προτεινόμενους ως προς τα κριτήρια του Ν.3374/2005, (β) να εντάξει όσους εγκρίνονται στο Μητρώο της Α.ΔΙ.Π. και να ενημερώσει το Τμήμα ότι μπορούν να προχωρήσουν στην συγκρότηση του συγκεκριμένου εκλεκτορικού σώματος. Αυτά προβλέπεται ότι θα ισχύουν μεταβατικά, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο Νόμο, άρθρο 19, παρα. 3α, σε εύλογο χρόνο κάθε ΑΕΙ θα συγκροτήσει ίδιο μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών, με τους συγκεκριμένους όρους που ορίζονται από το συγκεκριμένο άρθρο 19 του Νόμου 4009.

Για τους παραπάνω λόγους, και επειδή ο μεγάλος φόρτος εργασίας του περιορισμένου προσωπικού του Μητρώου της Α.ΔΙ.Π. και οι καθημερινές ανάγκες επιλογής εμπειρογνωμόνων για τις αξιολογήσεις καθιστούν αδύνατη την αντιμετώπιση μεγάλων καταλόγων προτεινόμενων εμπειρογνωμόνων για τις ειδικότητες όλων των μελών ΔΕΠ κάθε Τμήματος (δηλαδή ακόμη και εκείνων που δεν προβλέπεται να κριθούν σύντομα), παρακαλούμε τα Τμήματα να αποστέλλουν προς έγκριση προτεινόμενους εμπειρογνώμονες (μέχρι 20) μόνον για επικείμενες, συγκεκριμένες κρίσεις. Για λόγους ευνόητους, τα υποβαλλόμενα Δελτία υποψηφίων πρέπει να διαβιβάζονται στην Α.ΔΙ.Π. από τον Πρόεδρο του Τμήματος (να είναι δηλ. εγκεκριμένα) και όχι από μεμονωμένους ενδιαφερομένους.

Επειδή όσοι από τους προτεινόμενους εγκρίνονται από την Α.ΔΙ.Π. εισάγονται επισήμως στο Μητρώο της, παρακαλούμε να ληφθεί υπ’ όψη ότι θα μπορούν κάποια στιγμή να επιλεγούν και ως εξωτερικοί αξιολογητές του Τμήματος που τους πρότεινε ή και άλλου Τμήματος συναφούς επιστημονικού αντικειμένου.

 1. Η ελληνική καταγωγή ή γνώση της ελληνικής από τους προτεινόμενους δεν είναι υποχρεωτική. Όπως όμως και στην περίπτωση των εξωτερικών αξιολογήσεων που χειρίζεται η Α.ΔΙ.Π., πρέπει να εξασφαλίζεται ότι, αν επιλέγονται ξένοι που δεν γνωρίζουν την Ελληνική, το σύνολο του υλικού που πρέπει αυτοί να μελετήσουν και να αξιολογήσουν (βιογραφικά, εμπειρία κλπ.) είναι διαθέσιμο και στην Αγγλική, και να λαμβάνεται υπ’ όψη ότι στους ξένους εξασφαλίζεται η δυνατότητα συμμετοχής σε συζητήσεις, αξιολογήσεις και στη σύνταξη αποφάσεων στην γλώσσα που κατανοούν. Το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπισθεί τουλάχιστον εν μέρει με μεταφράσεις.

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι το Μητρώο της Α.ΔΙ.Π. τηρεί στοιχεία για ακαδημαϊκούς εμπειρογνώμονες επιπέδου τουλάχιστον Αναπληρωτή Καθηγητή ή για ερευνητές αντίστοιχων βαθμίδων και, επομένως, για διευκόλυνση της διαδικασίας, παρακαλούμε ο κατάλογος με τους προτεινόμενους από το Τμήμα εμπειρογνώμονες να περιλαμβάνει άτομα αντίστοιχου επιπέδου.

Η Α.ΔΙ.Π. παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε αναγκαία συμπληρωματική διευκρίνιση.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε επειγόντως όλα τα Τμήματα του ιδρύματός σας.

Κωνσταντίνος Μέμος

(υπογραφή)*

Αναπληρωτής Πρόεδρος της Α.ΔΙ.Π.

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα.

Διαδικασία Λήψης Πιστοποιητικού απο την ΑΔΙΠ για κατάθεση προτάσεων στα πλαίσια ΕΣΠΑ.

Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία λήψης πιστοποιητικού από την ΑΔΙΠ.

 • Αποστολή ηλεκτρονικής αίτησης (δεν υπάρχει συγκεκριμένη φόρμα) προς την κ. Παπαντωνίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση m.papantoniou@hqaa.gr με κοινοποίηση προς το Γραφείο Ποιότητας του ΑΤΕΙΘ με ηλεκτρονική διεύθυνση modip@teithe.gr.
 • Αφού σταλεί η αίτηση, σας στέλνουν από την υπηρεσία ΑΔΙΠ πιστοποιητικό σχετικά με την κατατεθειμένη έκθεση με κοινοποίηση στον Πρόεδρο της ΜΟΔΙΠ του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Για τυχόν διευκρινήσεις ή περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Ποιότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση modip@teithe.gr ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-013076 (εσωτερικό 1076).