ΜΟΔΙΠ

ΜΟΔΙΠ Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Η Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ συγκροτήθηκε με απόφαση της Συνέλευσης του Ιδρύματος στις 24-9-2008 σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Αμέσως μετά τη συγκρότησή της η Μονάδα ανέλαβε το συντονισμό των διαδικασιών Διασφάλισης της Ποιότητας στο Ίδρυμα.

Οι διαδικασίες Διασφάλισης της Ποιότητας άρχισαν να εφαρμόζονται στα Τμήματα του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ το χειμερινό εξάμηνο 2007-2008 όταν δημοσιεύθηκαν οι σχετικές Οδηγίες της ΑΔΙΠ. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν τη συλλογή Δεικτών Ποιότητας και τη σύνταξη Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης (Αυτοαξιολόγησης) από τις ΟΜΕΑ των τμημάτων, και την πιστοποίηση των Εκθέσεων και σύνταξη Εκθέσεων Εξωτερικής Αξιολόγησης από εξωτερικούς αξιολογητές. Η πρώτη εξωτερική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε το 2008 και ήταν από τις πρώτες εξωτερικές αξιολογήσεις ΑΕΙ στον ελληνικό χώρο. Η πρώτη Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του Ιδρύματος συντάχθηκε το 2009 από τα μέλη της ΜΟΔΙΠ.

Τον Οκτώβριο του 2010 άρχισε η υλοποίηση της Πράξης ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, η οποία είχε ως αντικείμενο την ανάπτυξη των υπηρεσιών ενός Γραφείου Ποιότητας με στόχο την υποστήριξη του έργου των ΟΜΕΑ και ΜΟΔΙΠ και ειδικότερα τη διευκόλυνση των διαδικασιών Διασφάλισης της Ποιότητας στο Ίδρυμα.

Πράξη ΕΣΠΑ - ΜΟΔΙΠ

Στις 8-10-2009 υποβλήθηκε αίτηση χρηματοδότησης Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη των υπηρεσιών της ΜΟΔΙΠ στο Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης» και δαπάνη 400.000 ευρώ, μετά από πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η αίτηση εγκρίθηκε και η Πράξη άρχισε να υλοποιείται από 1-10-2010, με συνολική διάρκεια 27 μήνες και χρόνο λήξης στις 31-12-2012.

Η Πράξη υλοποιήθηκε μέσα από πέντε πακέτα εργασίας:

  • Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας ΜΟΔΙΠ.
  • Σχεδιασμό και λειτουργία Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας.
  • Οργάνωση και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος.
  • Διάχυση πληροφοριών που αφορούν στη λειτουργία της Υπηρεσίας ΜΟΔΙΠ.
  • Αξιολόγηση του προγράμματος-έργου.