Γραφείο Ποιότητας

Γραφείο Ποιότητας

Στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης ΕΣΠΑ – ΜΟΔΙΠ δημιουργήθηκε το «Γραφείο Ποιότητας» το οποίο λειτουργεί ως Υπηρεσία ΜΟΔΙΠ. Το Γραφείο υποστηρίζει διοικητικά τη ΜΟΔΙΠ και λειτουργεί σύμφωνα με τον «Κανονισμό Λειτουργίας» και τις «Διαδικασίες Διασφάλισης της Ποιότητας στο Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης» που εγκρίθηκαν από τη ΜΟΔΙΠ και αποτελούν τον Οδηγό Λειτουργίας του Γραφείου.

Δείτε το ΦΕΚ ίδρυσης του Γραφείου Ποιότητας:

ΦΕΚ Ίδρυσης

Στόχοι

Το Γραφείο Ποιότητας έχει τους ακόλουθους στόχους:

  • Τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Αρχείου Δεικτών Ποιότητας με δείκτες ποιότητας οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, οι οποίοι περιγράφουν με ακρίβεια τις ιδιαιτερότητες του Ιδρύματος, αναδεικνύουν τα επιτεύγματά του και βοηθούν στη συνεχή αναβάθμιση και καταξίωση του.
  • Την εφαρμογή διαδικασιών συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων για τη δημιουργία του Αρχείου Δεικτών Ποιότητας που εξασφαλίζουν την αξιοπιστία του, τόσο για την σύνταξη των Εσωτερικών Εκθέσεων Αξιολόγησης όσο και για την αξιοποίησή του από τοπικούς και εθνικούς φορείς που έχουν ενδιαφέρον όσον αφορά στο έργο που παρέχει το Ίδρυμα.
  • Τη δημοσιοποίηση όλων των δραστηριοτήτων του Γραφείου στην κοινότητα του Ιδρύματος και σε όλους τους κοινωνικο-οικονομικούς φορείς που έχουν ενδιαφέρον όσον αφορά στο έργο που παρέχει το Ίδρυμα.