Δραστηριότητες

Δραστηριότητες του Γραφείου

Οι δραστηριότητες του Γραφείου Ποιότητας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Οργάνωση, εφαρμογή και εκτίμηση της αξιολόγησης του διδακτικού έργου από τους φοιτητές κάθε εξάμηνο, με τη χρήση online ερωτηματολογίων.
 • Οργάνωση, εφαρμογή και εκτίμηση της αξιολόγησης των σπουδών από τους απόφοιτους, με τη χρήση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων που συμπληρώνονται online καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
 • Οργάνωση, εφαρμογή και εκτίμηση της αξιολόγησης των διοικητικών υπηρεσιών από τους φοιτητές, με τη χρήση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων που συμπληρώνονται online καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
 • Οργάνωση, εφαρμογή και ανάλυση στοιχείων ποιότητας που αφορούν στο διδακτικό έργο και καταγράφονται από τους διδάσκοντες, με τη χρήση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων που συμπληρώνονται online καθ\' όλη τη διάρκεια του έτους.
 • Οργάνωση, εφαρμογή και ανάλυση ατομικών στοιχείων ποιότητας που καταγράφονται από τους διδάσκοντες, με τη χρήση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων που συμπληρώνονται online καθ\' όλη τη διάρκεια του έτους.
 • Οργάνωση, εφαρμογή και ανάλυση στοιχείων ποιότητας που αφορούν στη φυσιογνωμία των τμημάτων και καταγράφονται από τους προέδρους τμημάτων, με τη χρήση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων που συμπληρώνονται online καθ\' όλη τη διάρκεια του έτους.
 • Οργάνωση, εφαρμογή και ανάλυση στοιχείων ποιότητας που αφορούν στο ερευνητικό έργο των τμημάτων και καταγράφονται από τους διευθυντές ερευνητικών εργαστηρίων, με τη χρήση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων που συμπληρώνονται online καθ\' όλη τη διάρκεια του έτους.
 • Οργάνωση, εφαρμογή και ανάλυση στοιχείων ποιότητας που αφορούν στο διδακτικό έργο και αντλούνται από τη βάση δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος των Τμημάτων, με τη χρήση ηλεκτρονικής διασύνδεσης.
 • Οργάνωση, εφαρμογή και ανάλυση στοιχείων ποιότητας που αφορούν στη λειτουργία των κεντρικών διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και καταγράφονται από τους προϊσταμένους των υπηρεσιών, με τη χρήση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων που συμπληρώνονται online καθ\' όλη τη διάρκεια του έτους.
 • Αποστολή Δεικτών Ποιότητας στα τμήματα μετά τη λήξη του διδακτικού έτους.
 • Τήρηση Ηλεκτρονικού Αρχείου Δεικτών Ποιότητας του Ιδρύματος και των τμημάτων.
 • Συγγραφή της Ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης του Ιδρύματος μετά τη λήξη του διδακτικού έτους.
 • Παροχή βοήθειας στα τμήματα για τη συγγραφή της Ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης μετά τη λήξη του διδακτικού έτους.
 • Συντονισμό της αποστολής των Εσωτερικών Εκθέσεων Αξιολόγησης των τμημάτων και του Ιδρύματος στην ΑΔΙΠ.
 • Τήρηση αρχείου Εσωτερικών και Εξωτερικών Εκθέσεων Αξιολόγησης του Ιδρύματος και των τμημάτων του.
 • Συγγραφή Ετήσιας Έκθεσης Απορρόφησης Αποφοίτων του ιδρύματος.
 • Οργάνωση και πραγματοποίηση ενημερωτικών Ημερίδων στο Ίδρυμα κάθε εξάμηνο πριν από την πραγματοποίηση της αξιολόγησης του διδακτικού έργου από τους φοιτητές.
 • Οργάνωση και πραγματοποίηση Συνεδρίου με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και καλών πρακτικών διασφάλισης της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, στοχεύοντας στη συνεχή ανάπτυξη των ιδρυμάτων προς όφελος της κοινωνίας.
 • Ανάπτυξη και διαχείριση ιστοσελίδας «ΜΟΔΙΠ» με σκοπό την πληροφόρηση για το έργο της ΜΟΔΙΠ και την εφαρμογή των διαδικασιών διασφάλισης της Ποιότητας στο Ίδρυμα.
 • Οργάνωση, εφαρμογή και εκτίμηση της Αξιολόγησης του Έργου – ΜΟΔΙΠ από το Ίδρυμα.