Διαδικασίες

Διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας

Οι διαδικασίες Διασφάλισης της Ποιότητας στο Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

  • Τη δημιουργία ενός Πληροφοριακού Συστήματος για διευκόλυνση της επεξεργασίας των στοιχείων και δημιουργία των δεικτών ποιότητας.
  • Τον σχεδιασμό ερωτηματολογίων και απογραφικών δελτίων για συλλογή στοιχείων ποιότητας που αφορούν σε όλες τις δραστηριότητες των τμημάτων.
  • Τον έλεγχο εγκυρότητας των ερωτηματολογίων.
  • Την εξασφάλιση της εγκυρότητας των απογραφικών δελτίων.
  • Την έγκριση των ερωτηματολογίων / απογραφικών δελτίων από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος.
  • Τον ορισμό διαδικασιών συλλογής στοιχείων που εξασφαλίζουν την αξιοπιστία των στοιχείων.
  • Τον ορισμό διεθνών δεικτών ποιότητας που συνάδουν με τον τεχνολογικό χαρακτήρα του Ιδρύματος.
  • Την ομαδοποίηση και συνδυασμό των δεικτών με τρόπο συμβατό με τις Οδηγίες της ΑΔΙΠ.
  • Τον σχεδιασμό και συνεχή ενημέρωση ιστοσελίδας.
  • Τον προγραμματισμό, οργάνωση και πραγματοποίηση ενημερωτικών ημερίδων.