Δείκτες Ποιότητας

Δείκτες ποιότητας για την εκτίμηση των σπουδών από τα ερωτηματολόγια αποφοίτων

 1. Τμήμα αποφοίτησης.
 2. Δημογραφικά στοιχεία.
 3. Χρονολογία ολοκλήρωσης σπουδών.
 4. Εξάμηνο ολοκλήρωσης σπουδών.
 5. Μέσος βαθμός πτυχίου στο τμήμα.
 6. Άλλο πτυχίο ΑΕΙ.
 7. Πιστοποιητικά.
 8. Επαγγελματική κατάσταση (ύπαρξη επιμέρους δεικτών ανάλογα με την απάντηση).
 9. Βελτίωση επαγγελματικών δεξιοτήτων μέσω της Πρακτικής Άσκησης (ύπαρξη επιμέρους δεικτών ανάλογα με την απάντηση).
 10. Βελτίωση επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσω της Πρακτικής Άσκησης (ύπαρξη επιμέρους δεικτών ανάλογα με την απάντηση).
 11. Βελτίωση οργανωτικών δεξιοτήτων μέσω της Πρακτικής Άσκησης (ύπαρξη επιμέρους δεικτών ανάλογα με την απάντηση).
 12. Ικανότητας συνεργασίας ως μέλος ομάδας μέσω Πρακτικής Άσκησης.
 13. Δεξιότητα στην βιβλιογραφική έρευνα μέσω Πτυχιακής Εργασίας.
 14. Δεξιότητα για κριτική αξιολόγηση ερευνών μέσω Πτυχιακής Εργασίας.
 15. Βελτίωση επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσω Πτυχιακής Εργασίας (ύπαρξη επιμέρους δεικτών ανάλογα με την απάντηση).
 16. Βελτίωση οργανωτικών δεξιοτήτων μέσω Πτυχιακής Εργασίας (ύπαρξη επιμέρους δεικτών ανάλογα με την απάντηση).
 17. Επιθυμία για μεταπτυχιακό.
 18. Δείκτες αξιολόγησης/ιδρυμα – υπολογισμός στρογγυλοποιημένης μέσης τιμής (πίνακας).
  1. Άποψη αποφοίτων για τη συμβολή του διδακτικού προσωπικού καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών.
  2. Άποψη αποφοίτων για την δυνατότητα ανάπτυξης ομαδικής δουλειάς από το τμήμα.
  3. Άποψη των φοιτητών για το επίπεδο δυσκολίας του τμήματος.
  4. Άποψη αποφοίτων για τη συμβολή του τμήματος στην προσπάθεια ολοκλήρωσης των σπουδών.
  5. Άποψη αποφοίτων για το φόρτο εργασίας κατά τη διάρκεια των σπουδών.
  6. Ικανοποίηση αποφοίτων για την ποιότητα του τμήματος.
  7. Άποψη αποφοίτων για τη συμβολή των σπουδών στην αγορά εργασίας.