Δείκτες Ποιότητας

Δείκτες ποιότητας από τα ερωτηματολόγια των Προισταμένων Γραμματείας Τμημάτων

 1. Πλήθος υπαλλήλων γραμματείας.
 2. Πλήθος συνεδριάσεων.
 3. Επικύρωση πρακτικών.
 4. Δημοσιοποίηση ημερήσιας διάταξης.
 5. Δημοσιοποίησης αποφάσεων των συνεδριάσεων.
 6. Επίπεδο χρήσης πληροφορικής.
 7. Πάγιες θεσμοθετημένες επιτροπές.
 8. Ύπαρξη εγκεκριμένων εσωτερικών κανονισμών.
 9. Στελέχωσης τμήματος.
 10. Δημοσιοποίησης ΠΠΣ.
 11. Κατηγορίες μαθημάτων - Ώρες διδασκαλίας.
 12. Σύστημα αλυσίδων μαθημάτων στο ΠΠΣ.
 13. Ξένες γλώσσες.
 14. Συμμετοχή διδασκόντων επισκεπτών.
 15. Συμμετοχή Τμήματος σε προγράμματα διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας.
 16. Σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων.
 17. Προγράμματα διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας.
 18. Μέλη ΕΤΠ που απασχολεί το τμήμα.
 19. Κρατική χρηματοδότηση του τμήματος.
 20. Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων ΑΕΙ που μετακινήθηκαν στο τμήμα.