Δείκτες Ποιότητας

Δείκτες ποιότητας από τα ερωτηματολόγια των Προέδρων Τμημάτων

 1. Τμήματα που συμμετείχαν στην αξιολόγηση – υπολογισμός συχνότητας.
 2. Τελευταία επικαιροποίηση των στόχων του Τμήματος ανά έτος.
 3. Δημοσιοποίηση των στόχων του Τμήματος.
 4. Ακαδημαϊκή κοινότητα και στόχοι τμήματος.
 5. Απόκλιση των επίσημα διατυπωμένων στόχων του Τμήματος.
 6. Επίτευξη επιδιωκόμενων στόχων του Τμήματος.
 7. Παράγοντες που εμποδίζουν την επιτυχία των στόχων του Τμήματος.
 8. Τελευταία αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών.
 9. Δημοσιοποίηση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος.
 10. Ύπαρξη διαδικασιών ελέγχου ανταπόκρισης του ΠΠΣ στις ανάγκες της κοινωνίας.
 11. Παρακολούθηση ανταπόκρισης.
 12. Ύπαρξη διαδικασιών αξιολόγησης του ΠΠΣ.
 13. Ποιοι αξιολογούν.
 14. Οργάνωση της ύλης των μαθημάτων.
 15. Διαφάνεια της διαδικασίας ανάθεσης και εξέτασης της πτυχιακής εργασίας.
 16. Ύπαρξη συγκεκριμένων προδιαγραφών ποιότητας για την πτυχιακή εργασία.
 17. Ύπαρξη θεσμοθετημένων από το Τμήμα βραβείων διδασκαλίας.
 18. Ύπαρξη διαδικασίας ελέγχου της τήρησης του ωρολόγιου προγράμματος των μαθημάτων.
 19. Ύπαρξη στρατηγικού σχεδιασμού του Τμήματος σχετικά με την κινητικότητα των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.
 20. Ύπαρξη διαδικασιών αναγνώρισης ανταλλαγών φοιτητών.
 21. Ενέργειες για την προβολή και ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για τα προγράμματα κινητικότητας που αναλαμβάνει το Τμήμα.
 22. Οργάνωση εκδηλώσεων από το Τμήμα για τους εισερχόμενους φοιτητές από άλλα Ιδρύματα.
 23. Ύπαρξη συγκεκριμένης ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος.
 24. Παρακολούθηση της υλοποίησης της ερευνητικής δραστηριότητας του Τμήματος.
 25. Δημοσιοποίηση του απολογισμού υλοποίησης της ερευνητικής δραστηριότητας του Τμήματος.
 26. Παροχή κινήτρων για τη διεξαγωγή έρευνας στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.
 27. Ύπαρξη θεσμοθετημένων από το Τμήμα υποτροφιών έρευνας.
 28. Διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στο εσωτερικό του Τμήματος.
 29. Ύπαρξη μηχανισμών και διαδικασιών για την ανάπτυξη συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς.
 30. Ύπαρξη πιστοποιημένων εργαστηρίων για παροχή υπηρεσιών σε ΚΠΠ φορείς από το Τμήμα.
 31. Αξιοποίηση εργαστηριακών υποδομών του Τμήματος στις συνεργασίες με ΚΠΠ φορείς.
 32. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων των έργων συνεργασίας του Τμήματος με ΚΠΠ φορείς σε ειδικά περιοδικά ή στον τύπο.
 33. Οργάνωση ή συμμετοχή του Τμήματος σε εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση ΚΠΠ φορέων σχετικά με τους σκοπούς, το αντικείμενο και το παραγόμενο έργο του Τμήματος.
 34. Ύπαρξη επαφής και συνεργασίας με αποφοίτους του Τμήματος που είναι στελέχη ΚΠΠ φορέων.
 35. Ύπαρξη διαδικασίας διαμόρφωσης συγκεκριμένου βραχυ-μεσοπρόθεσμου (π.χ. 5ετούς) σχεδίου ανάπτυξης.
 36. Ύπαρξη διαδικασίας παρακολούθησης του σχεδίου ανάπτυξης.
 37. Ύπαρξη διαδικασίας δημοσιοποίησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης και των αποτελεσμάτων του.
 38. Συγκέντρωση και αξιοποίηση των απαιτούμενων στοιχείων και δεικτών για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό της ακαδημαϊκής ανάπτυξής του Τμήματος.
 39. Προσπάθειες που κάνει το Τμήμα προκειμένου να προσελκύσει μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού υψηλού επιπέδου.
 40. Σύνδεση του προγραμματισμού προσλήψεων και εξελίξεων μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού με το σχέδιο ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος.
 41. Προσπάθειες του Τμήματος για να προσελκύσει φοιτητές υψηλού επιπέδου.
 42. Παρεχόμενες υπηρεσίες και το ωράριο λειτουργίας της γραμματείας του Τμήματος για την εξυπηρέτηση των αναγκών του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών.
 43. Αποτελεσματικότητα συνεργασίας των διοικητικών υπηρεσιών του Τμήματος με εκείνες της κεντρικής διοίκησης του Ιδρύματος.
 44. Εφαρμογή θεσμού του Σύμβουλου Καθηγητή.
 45. Ύπαρξη υπηρεσίας υποστήριξης των εργαζόμενων φοιτητών στο Τμήμα.
 46. Ύπαρξη υπηρεσίας υποστήριξης των περισσότερο αδύναμων φοιτητών και εκείνων που δεν ολοκληρώνουν εμπρόθεσμα τις σπουδές τους στο Τμήμα.
 47. Παροχή υποτροφιών στους άριστους φοιτητές ή σε ειδικές κατηγορίες φοιτητών.
 48. Ύπαρξη συγκεκριμένης πολιτικής του Τμήματος για την ομαλή ένταξη των νεοεισερχομένων φοιτητών στο Τμήμα.
 49. Συμμετοχή φοιτητών στις δραστηριότητες του Τμήματος και του Ιδρύματος γενικότερα.
 50. Ειδική υποστήριξη αλλοδαπών φοιτητών που μετακινούνται στο Τμήμα.
 51. Επάρκεια και ποιότητα των υποδομών ΑΜΕΑ.
 52. Εξασφάλιση πρόσβασης των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε υποδομές και εξοπλισμό του Ιδρύματος.
 53. Ορθολογική χρήση των διαθέσιμων υποδομών του Τμήματος.
 54. Ορθολογική χρήση του διαθέσιμου εξοπλισμού του Τμήματος.
 55. Εφαρμογή διαδικασίας σύνταξης και εκτέλεσης προϋπολογισμού του Τμήματος.
 56. Εφαρμογή διαδικασίας κατανομής οικονομικών πόρων.
 57. Εφαρμογή διαδικασίας απολογισμού των οικονομικών πόρων.