Δείκτες Ποιότητας

Δείκτες ποιότητας από τα ερωτηματολόγια των Διευθυντών Ερευνητικών Εργαστηρίων

 1. Πλήθος ερευνητικών εργαστηρίων/τμήμα.
 2. Κτιριακή υποδομή/ίδρυμα/τμήμα.
 3. Συνολική χωρητικότητα ανά τύπο/ίδρυμα/τμήμα.
 4. Συχνότητα χρήσης/ίδρυμα/τμήμα.
 5. Επάρκεια κτιριακών υποδομών/ίδρυμα.
 6. Επάρκεια εξοπλισμού εργαστηρίου/ίδρυμα.
 7. Συχνότητα συντήρησης των κτιριακών υποδομών/ίδρυμα.>
 8. Συχνότητα ανανέωσης του εξοπλισμού του εργαστηρίου/ίδρυμα.
 9. Πηγές χρηματοδότησης του εργαστηρίου/ίδρυμα.
 10. Ύψος χρηματοδότησης την τελευταία πενταετία (σε χιλ. ευρώ).
 11. Πλήθος ερευνητικού προσωπικού του εργαστηρίου.
 12. Ύπαρξη διαμορφωμένων άμεσων στόχων του εργαστηρίου.
 13. Βαθμός πραγματοποίησης άμεσων στόχων του εργαστηρίου.
 14. Ύπαρξη διαμορφωμένων μεσοπρόθεσμων στόχων του εργαστηρίου.
 15. Βαθμός πραγματοποίησης μεσοπρόθεσμων στόχων του εργαστηρίου.
 16. Ύπαρξη διαμορφωμένων μακροπρόθεσμων στόχων του εργαστηρίου.
 17. Βαθμός πραγματοποίησης μακροπρόθεσμων στόχων του εργαστηρίου.
 18. Πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων που διεξάγονται στα ερευνητικά εργαστήρια.
 19. Βαθμός συμβατότητας του ερευνητικού έργου του εργαστηρίου με την ερευνητική πολιτική του τμήματος.
 20. Ποιότητα του ερευνητικού έργου του εργαστηρίου.