Δείκτες Ποιότητας

Δείκτες ποιότητας της αξιολόγησης του διδακτικού έργου από τα ερωτηματολόγια φοιτητών

Δείκτες για θεωρητικά μαθήματα

 1. Άποψη των φοιτητών για τη σαφήνεια των στόχων του μαθήματος.
 2. Άποψη των φοιτητών για παραμέτρους που αφορούν στην οργάνωση της ύλης του μαθήματος και στο διδακτικό υλικό που το συνοδεύει.
 3. Άποψη των φοιτητών για το επίπεδο δυσκολίας του μαθήματος.
 4. Άποψη των φοιτητών για τη χρησιμότητα των πρακτικών ασκήσεων.
 5. Άποψη των φοιτητών για τη διαφάνεια και καταλληλότητα των κριτηρίων αξιολόγησης του μαθήματος.
 6. Άποψη των φοιτητών για παραμέτρους που προσδιορίζουν την ποιότητα της επίβλεψης εργασιών.
 7. Άποψη των φοιτητών για την ποιότητα της διδασκαλίας.
 8. Άποψη των φοιτητών για τη συνέπεια διδάσκοντα.
 9. Άποψη των φοιτητών για το αν ο διδάσκων είναι προσιτός.
 10. Εκτίμηση του βαθμού συμμετοχής του φοιτητή στο μάθημα.
 11. Εκτίμηση του βαθμού ατομικής μελέτης του φοιτητή.

Δείκτες για εργαστηριακά μαθήματα

 1. Άποψη των φοιτητών για τη σαφήνεια των στόχων του εργαστηριακού μαθήματος.
 2. Άποψη των φοιτητών για παραμέτρους που αφορούν στην οργάνωση της ύλης του εργαστηριακού μαθήματος και στο διδακτικό υλικό που το συνοδεύει.
 3. Άποψη των φοιτητών για το επίπεδο δυσκολίας του εργαστηριακού μαθήματος.
 4. Άποψη των φοιτητών για τη διαφάνεια και καταλληλότητα των κριτηρίων αξιολόγησης του εργαστηριακού μαθήματος.
 5. Άποψη των φοιτητών για παραμέτρους που προσδιορίζουν την ποιότητα της επίβλεψης εργασιών.
 6. Άποψη των φοιτητών για την ποιότητα της εργαστηριακής διδασκαλίας.
 7. Άποψη των φοιτητών για τη συνέπεια διδάσκοντα.
 8. Άποψη των φοιτητών για το αν ο διδάσκων είναι προσιτός.
 9. Άποψη φοιτητών για την επάρκεια του εξοπλισμού του εργαστηρίου.
 10. Εκτίμηση του βαθμού συμμετοχής του φοιτητή στο εργαστήριο.
 11. Εκτίμηση του βαθμού ατομικής μελέτης του φοιτητή.