Δείκτες Ποιότητας

Δείκτες ποιότητας προερχόμενοι από το Πληροφοριακό Σύστημα ΠΥΘΙΑ

 1. Αριθμός εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών ανά τμήμα ανά έτος.
 2. Αριθμός ενεργών, διαγραμμένων, σε αναστολή φοιτητών ανά έτος.
 3. Αριθμός εισαγόμενων προπτυχιακών φοιτητών ανά έτος.
 4. Αριθμός εισαγομένων προπτυχιακών φοιτητών ανά τύπο εισαγωγής.
 5. Αριθμός πτυχιούχων πρώτου κύκλου σπουδών ανά τμήμα ανά έτος.
 6. Μέσος όρος βαθμού πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών ανά τμήμα ανά έτος.
 7. Κατανομή βαθμολογίας πτυχιούχων πρώτου κύκλου σπουδών ανά τμήμα ανά έτος.
 8. Μέσος όρος διάρκειας σπουδών σε εξάμηνα ανά τμήμα ανά έτος.
 9. Πλήθος και μέσος όρος βαθμού πτυχιακών εργασιών ανά τμήμα ανά έτος.
 10. Ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις ανά μάθημα ανά τμήμα ανά έτος.
 11. Αριθμός εξεταζόμενων φοιτητών ανά προπτυχιακό μάθημα ανά τμήμα ανά έτος.