Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης Αλεξάνδρειου ΤΕΙΘ

Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης

Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω Ιδρυματικές Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης:

Εκθέσεις Ποιότητας

Εκθέσεις Απορρόφησης Αποφοίτων

Το Γραφείο Ποιότητας εκπονεί κάθε χρόνο έρευνα σχετικά με την απορρόφηση των αποφοίτων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης από την αγορά εργασίας καθώς και της καταγραφής των στοιχείων εκείνων που επηρεάζουν την απορροφησιμότητά τους.

Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω Εκθέσεις Απορρόφησης Αποφοίτων: