Νομοθεσία

Κείμενη Νομοθεσία

Η ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την ΑΔΙΠ προσδιορίζεται από τους εξής νόμους:

πηγή: ΑΔΙΠ