Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Γεώργιος Μπλάνας Photo

Θεματική Ενότητα: Συστήματα διασφάλισης της ποιότητας σε ΑΕΙ

Τίτλος: Ισορροπώντας ανάμεσα στην ευκαμψία και στην τυπικότητα κατά την εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αρχείο Παρουσίασης

Περίληψη: Όταν ένα σύστημα παράγει ήδη γνωστά αποτελέσματα, όταν τα αποτελέσματα οδηγούν σε ήδη γνωστά συμπεράσματα, όταν τα συμπεράσματα οδηγούν στις ίδιες λύσεις, όταν οι περισσότερες ενδεδειγμένες λύσεις δεν μπορούν να εφαρμοστούν, για να μην δημιουργείται το αίσθημα της απογοήτευσης, προκειμένου να αποφεύγεται η τυπολατρεία καινα μην αναλώνονται πόροι χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, απαιτείται η ανάπτυξη εύκαμπτων συστημάτων αξιολόγησης που να προσθέτουν αξία στις διαδικασίες αξιολόγησης. Η εργασία προτείνει συστηματικές βελτιώσεις που βασίζονται στην εμπειρία του σε παρόμοια συστήματα σε πανεπιστήμια της Αυστραλίας και τεκμηριώνονται θεωρητικά με βάση το υπόδειγμα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.