Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Νούλα Αλβανούδη Photo

Θεματική Ενότητα: Συστήματα διασφάλισης της ποιότητας σε ΑΕΙ

Τίτλος: Ηγεσία και Ποιότητα στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Αρχείο Παρουσίασης

Περίληψη: Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών αποτελεί θέμα επιβίωσης για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και μέσο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους. Σε περιόδους κρίσης και συνεχών αλλαγών η ανάγκη για αποτελεσματική ηγεσία μέσω της ποιότητας γίνεται πιο έντονη. Από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι παρόλη την προσοχή που έχει δοθεί στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και πηγών από τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, σχετικά λιγότερη προσοχή έχει δοθεί στη συστηματική κατανόηση των διαδικασιών της ηγεσίας σε σχέση με τις προσπάθειες συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας. Οι αρχές της ΔΟΠ και τα οφέλη από την εφαρμογή τους έχουν αναγνωριστεί από την πλειοψηφία των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Η συνεχής αφοσίωση της ηγεσίας σε όλα τα επίπεδα θεωρείται απαραίτητη αλλά σε αρκετές περιπτώσεις αποτελεί εμπόδιο για την εφαρμογή τους. Μελέτες σχετικά με την ποιότητα στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες εστιάζουν κυρίως στη μέτρηση της ικανοποίησης των χρηστών και στο εντοπισμό των αναγκών τους μέσα από εργαλεία μέτρησης ποιότητας. Στην παρούσα εργασία γίνεται αξιολόγηση της απόδοσης της Ηγεσίας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας βάσει του πρώτου κριτηρίου του Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM που αφορά στην Ηγεσία. Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται το πώς η ηγεσία καθορίζει και επηρεάζει την ανάπτυξη αποστολής, οράματος και αξιών για την Βιβλιοθήκη, πως συμβάλλει στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος διοίκησης της οργάνωσης, της απόδοσης και της αλλαγής, πως υποκινεί και υποστηρίζει του υπαλλήλους και δρα ως πρότυπο ρόλου, πως διαχειρίζεται τις σχέσεις με το Ίδρυμα και με τις άλλες ομάδες συμφερόντων ώστε να διασφαλιστούν οι κοινές ευθύνες. Τα δεδομένα της εργασίας προκύπτουν μετά από εκτενείς και εις βάθος συνεντεύξεις τόσο της Διεύθυνσης όσο και υπαλλήλων της Βιβλιοθήκης σχετικά με τις αντιλήψεις τους για την έννοια της αποτελεσματικής ηγεσίας. Το Μοντέλο EFQM αποδεικνύεται ένα εργαλείο κατάλληλο και χρήσιμο για βιβλιοθήκες. Μέσα από την εφαρμογή του επετεύχθη ο εντοπισμός τόσο των δυνατών σημείων της Ηγεσίας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας όσο και των σημείων που χρήζουν βελτίωσης. Σε εθνικό επίπεδο δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια ανάλογη έρευνα στο χώρο των βιβλιοθηκών.