Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Αθανάσιος Βέρδης

Θεματική Ενότητα: Παγκοσμιοποίηση και στρατηγικοί στόχοι της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης

Τίτλος: Η παγκοσμιοποίηση της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η αξιολόγηση των ελληνικών τριτοβάθμιων ιδρυμάτων.

Αρχείο Παρουσίασης: N/A

Περίληψη: Η παρούσα εργασία εξετάζει τις διαστάσεις της παγκοσμιοποίηση της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε διεθνές επίπεδο, τις σχετικές εξελίξεις στην Ελλάδα σε ακαδημαϊκό και νομικό επίπεδο, καθώς και τις επιπτώσεις που έχει η εν λόγω διαδικασία στη στρατηγική ποιότητας των ελληνικών τριτοβάθμιων ιδρυμάτων.