Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Δημήτριος Δέρβος Photo

Θεματική Ενότητα: Συστήματα διασφάλισης της ποιότητας σε ΑΕΙ

Τίτλος: Αξιολόγηση του Τμήματος Πληροφορικής: Επισημάνσεις και Δείκτες.

Αρχείο Παρουσίασης

Περίληψη: Η εμπειρία από την εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Πληροφορικής στο Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. Οι σημαντικότερες διαπιστώσεις και επισημάνσεις/συστάσεις τις οποίες διατυπώνουν τα μέλη της επιτροπής των αξιολογητών στην έκθεση/αναφορά τους. Δείκτες οι οποίοι ποσοτικοποιούν τις ενέργειες οι οποίες είναι σε εξέλιξη σήμερα, με στόχο την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων αδυναμιών, ενόψει της επόμενης εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος.