Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Μάριος Μαυρίδης Photo

Θεματική Ενότητα: Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας σε ΑΕΙ

Τίτλος: Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης.

Αρχείο Παρουσίασης

Περίληψη: Η υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εξυπηρετεί πολλαπλούς στόχους. Το Πληροφοριακό Σύστημα αποτελείται από επιμέρους υποσυστήματα, τα οποία και περιγράφονται συνοπτικά. Παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική του Συστήματος καθώς και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για το Πληροφοριακό Σύστημα. Περιγράφονται οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Σύστημα για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ΜΟΔΙΠ. Τέλος, επισημαίνονται οι προγραμματισμένες ενέργειες και οι μελλοντικές επεκτάσεις του Συστήματος.