Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Σπυρίδων Μουρούτσος

Θεματική Ενότητα: Συστήματα διασφάλισης της ποιότητας σε ΑΕΙ

Τίτλος: Η εφαρμογή των μεθοδολογιών των συγγραφέων-gurus του management ποιότητας στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, πιο επίκαιρη από ποτέ!

Αρχείο Παρουσίασης

Περίληψη: Μάνατζμεντ είναι η εφαρμογή εργαλείων τα οποία αποβλέπουν στο να εξασφαλίσουν αποτελεσματικό προγραμματισμό, οργάνωση, ηγεσία, έλεγχο και στελέχωση των οικονομικών, ανθρωπίνων και φυσικών πόρων. Οι μεθοδολογίες των gurus του management ποιότητας θα μπορούσαν να στηρίξουν τη διοίκηση των Ελληνικών Πανεπιστημίων σε θέματα που αφορούν τους πόρους ενός οργανισμού καθοδηγώντας την επίτευξη των στόχων του κατά τρόπο αποτελεσματικό. Ο σκοπός του πανεπιστήμιου επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των κλασσικών εργαλείων που προωθούν την αποδοτική επιτέλεση δραστηριοτήτων μαζί με και μέσω άλλων ανθρώπων. Οι στόχοι του οργανισμού και των μελών του αντιμετωπίζονται ως ένα ενιαίο σύνολο, το οποίο σημαίνει ότι αναγνωρίζεται ιδιαίτερα η σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στην αποτελεσματική λειτουργία των οργανισμών. Η εργασία πραγματεύεται τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, αναλύονται τα αίτια, οι εμπλεκόμενοι και οι υπεύθυνοι που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο οργανισμό. Επίσης, με βάση τη θεωρία των συγγραφέων του management ποιότητας, προτείνονται εμπεριστατωμένες λύσεις που βελτιώνουν την ποιότητα υπηρεσιών που παρέχονται στα ιδρύματα, εκσυγχρονίζοντας απαρχαιωμένες διαδικασίες σύμφωνα με τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Στόχος της εργασίας είναι να προσδιοριστούν οι έμπρακτες εφαρμογές των μεθόδων των συγγραφέων.