Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Δημήτριος Κωνσταντινίδης Photo

Θεματική Ενότητα: Παγκοσμιοποίηση και στρατηγικοί στόχοι της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης

Τίτλος: Οργάνωση της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Αρχείο Παρουσίασης

Περίληψη: Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) είναι μία νέα νεοσύστατη δομή εντός του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Κύριος ρόλος της είναι να συλλαμβάνει το όραμα, να αναπτύσσει τη στρατηγική του Ιδρύματος για τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας και να μεριμνά για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και συντονισμένης προσέγγισης των επιμέρους δομών και πολιτικών του Ιδρύματος στον τομέα αυτό. Οι δραστηριότητες της ΔΑΣΤΑ απευθύνονται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές, τελειοφοίτους και τους αποφοίτους προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν το περιβάλλον της μελλοντικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας και, παράλληλα, να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους τη θέση τους στον επαγγελματικό στίβο. Η εργασία παρουσιάζει τη διοικητική οργάνωση της ΔΑΣΤΑ, τις δράσεις και τις στοχεύσεις από κοινού με το Γραφείο Διασύνδεσης, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.