Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Κωνσταντίνος Ζωντανός Photo

Θεματική Ενότητα: Δείκτες ποιότητας που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Τίτλος: Συγκριτική Αξιολόγηση Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης Πανεπιστημίων Ελλάδας και Κύπρου.

Αρχείο Παρουσίασης

Περίληψη: Στην Ελλάδα λειτουργούν δέκα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης (Οικονομικών Επιστημών) με συγγενή μεταξύ τους προγράμματα σπουδών καθώς και παρεμφερή αντικείμενα ερευνητικού έργου. Παρουσιάζεται συγκριτική αξιολόγηση του ερευνητικού έργου των Τμημάτων αυτών με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών. Πηγή άντλησης δεδομένων ήταν η βιβλιογραφική βάση με στοιχεία αναφορών Scopus. Η βάση αυτή επιλέχθηκε ως υπέρτερη, μετά από συγκριτική αξιολόγησή της με τις βάσεις Web of Science και Google Scholar. Οι μετρήσεις αφορούσαν δημοσιεύσεις και αναφορές σε αυτές των μελών ΔΕΠ κάθε Τμήματος, όπως αυτά προκύπτουν από τις αντίστοιχες ιστοσελίδες των Τμημάτων. Με βάση τις παραπάνω μετρήσεις μια σειρά παραδοσιακών και συνδυαστικών βιβλιομετρικών δεικτών υπολογίστηκαν. Για λόγους συγκριτικής πληρότητας στη μελέτη έχουν περιληφθεί αντίστοιχα στοιχεία και για το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κύπρου.