Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Ιωάννης Χάλαρης Photo

Θεματική Ενότητα: Δείκτες ποιότητας που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Τίτλος: Σχεδιασμός Ακαδημαικής Στρατηγικής σε περίοδο κρίσης. Ουτοπικό εγχείρημα ή ευκαιρία εξέλιξης ?

Αρχείο Παρουσίασης

Περίληψη: Η προσπάθεια εφαρμογής ολιστικής προσέγγισης για τη σχεδίαση ακαδημαικής στρατηγικής σε κάποιο ΑΕΙ προφανώς υπόκειται σε μεγάλο ρίσκο αποτυχίας και προϋποθέτει στιβαρή διοίκηση, εμμονή στο στόχο (δεν έχουν όλοι οι συμμετέχοντες τις ίδιες επιδιώξεις στον τρόπο άσκησης διοίκησης), διοικητική συνέχεια, διασφάλιση χρηματοδότησης και εμπλοκή όλου του φάσματος των ενδιαφερομένων. Η εργασία στοχεύει στην αποτύπωση των προσπαθειών που γίνονται στο ΤΕΙ Αθήνας και στα μέχρι σήμερα αποτελέσματα. Η έλλειψη υποδομής σε κάποια τμήματα να προχωρούν γρήγορα στις διαδικασίες αξιολόγησης είτε επειδή τα διατιθέμενα μέλη Ε.Π είναι πολύ λίγα είτε δεν επικρατεί απόλυτα συνεργατικό κλίμα και προσήλωση στον τιθέμενο στόχο, η ανομοιογένεια των περιεχομένων των εσωτερικών εκθέσεων και η μη ανταπόκριση τους μερικές φορές στα πρότυπα της ΑΔΙΠ, η έλλειψη τυποποίησης στις διαδικασίες και την επεξεργασία των στοιχείων που συλλέγονται επηρρεάζει επιπρόσθετα την προσπάθεια διατύπωσης στρατηγικού σχεδίου ακαδημαικής βελτίωσης. Αυτά βεβαίως θεραπεύονται ήδη σε σημαντικό βαθμό από το παράλληλα τρέχον έργο ΕΣΠΑ της ΜΟΔΙΠ που από τη σχεδίαση του έχει προβλέψει τη θεραπεία των παραπάνω δυσλειτουργιών δημιουργεί σημαντική υποδομή σε συστήματα και διαδικασίες. Στην εργασία τέλος θα παρουσιαστεί και η αξιοποίηση ειδικού λογισμικού στρατηγικού management για την παραμετρική διατύπωση σεναρίων ακαδημαϊκής στρατηγικής.