Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Μαρία Παπαγεωργίου Photo

Θεματική Ενότητα: Συστήματα διασφάλισης της ποιότητας σε ΑΕΙ

Τίτλος: Διασφάλιση Ποιότητας Προγραμμάτων Σπουδών Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στην Ανώτατη Εκπαίδευση- Σήμα Ποιότητας EQAS.

Αρχείο Παρουσίασης

Περίληψη: Διασφάλιση Ποιότητας Προγραμμάτων Σπουδών Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στην Ανώτατη Εκπαίδευση- Σήμα Ποιότητας EQAS Μαρία Παπαγεωργίου Μέλος του Συμβουλίου ISEKI Food Association Επικ. καθ. Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης E-mail: mariapapage@food.teithe.gr Για να διασφαλιστεί ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των φοιτητών σε σχολές για τη σπουδή της επιστήμης ή/και τεχνολογίας τροφίμων πληρούν τις διεθνώς αποδεκτές προδιαγραφές, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ) οφείλουν να διατηρήσουν υψηλή ποιότητα στα προγράμματα σπουδών που προσφέρουν. Τα ΑΕΙ θα πρέπει επίσης να μεριμνήσουν ώστε η δομή των προγραμμάτων σπουδών να ακολουθεί την εξέλιξη των επιστημών και τη διεθνή πρακτική ώστε οι τίτλοι σπουδών που αποδίδονται να αναγνωρίζονται σε όλες τις χώρες του κόσμου τόσο από αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα για τη μετάβαση σε επόμενο κύκλο σπουδών όσο και από τους απανταχού εργοδότες για την είσοδο των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. H επιστημονική ένωση ISEKI Food Association (IFA, https://www.iseki-food.net) έχει αναπτύξει το σύστημα πιστοποίησης EQAS ή European Quality Accreditation System ειδικά για τη σπουδές των τροφίμων ως αποτέλεσμα της συνεργασίας Ακαδημαϊκών από όλο των κόσμο στο πλαίσιο 3 έργων ERASMUS και ενός ERASMUS Mundus με διακριτικό τίτλο ISEKI-Food. Ένα ΑΕΙ μπορεί να υποβάλει αίτηση για την απόκτηση του σήματος EQAS και να ζητήσει την αξιολόγηση των σχετικών με τα τρόφιμα προγραμμάτων του από εμπειρογνώμονες της IFA. Η απόκτηση του σήματος ποιότητας EQAS αποτελεί επιπλέον πιστοποίηση ότι η διδακτέα ύλη, το επίπεδο διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης όσο και η εμπειρία των φοιτητών είναι υψηλού επιπέδου. Διαφορετικά προγράμματα σπουδών που έχουν αποκτήσει το σήμα EQAS μπορούν να θεωρηθούν ισότιμης ποιότητας σε ό,τι αφορά την παροχή επιστημονικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στους αποφοίτους τους. Η εργασία θα εξηγήσει τη διαδικασία ανάπτυξης του συστήματος ποιότητας EQAS, τη δομή του και τα στάδια κατά τη διαδικασία απόκτησής του.