Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης

Θεματική Ενότητα: Συστήματα διασφάλισης της ποιότητας σε ΑΕΙ

Τίτλος: Στάσεις και Αντιλήψεις των στελεχών της ΜΟΔΙΠ και των ΟΜΕΑ για τη δράση και το έργο της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ: Ευρήματα της Εσωτερικής Αυτοαξιολόγησης και της Εξωτερικής Αξιολόγησης.

Αρχείο Παρουσίασης: N/A

Περίληψη: Στάσεις και Αντιλήψεις των στελεχών της ΜΟΔΙΠ και των ΟΜΕΑ για τη δράση και το έργο της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ: Ευρήματα της Εσωτερικής Αυτοαξιολόγησης και της Εξωτερικής Αξιολόγησης Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης, Γενικός Συντονιστής ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ Βαγγέλης Κρίκας , Ειδ. Επιστήμονας Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ Θανάσης Ράπτης , Ειδ. Επιστήμονας Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ Κατερίνα Φουντή , Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ Στο πλαίσιο της δραστηριότητας της η ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ οργανώνει εσωτερική αυτοαξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της, ενώ παράλληλα υπόκειται σε εξωτερική αξιολόγηση από ανεξάρτητη εταιρία που έχει επιλεχθεί μέσα από διαγωνισμό. Στο πλαίσιο της συγκριμένης παρουσίασης θα αναλυθούν τόσο η μεθοδολογία όσο και τα βασικά συμπεράσματα για το πώς βλέπουν τα στελέχη των ΟΜΕΑ, η κεντρική διοίκηση αλλά και τα ίδια τα στελέχη της ΜΟΔΙΠ, το έργο και την προσφορά της υπηρεσίας στην επίτευξη των στόχων επίτευξης ποιότητας που θέτει το Πανεπιστήμιο. Θα αναλυθούν θετικά και αρνητικά σημεία καθώς και προτάσεις βελτίωσης όπως αυτές προέκυψαν από την ανάλυση των ερωτηματολογίων και τις επιτόπιες και τηλεφωνικές συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν από τον εξωτερικό αξιολογητή καθώς και τα πορίσματα της εσωτερικής αυτοαξιολόγησης.