Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Δημήτρης Μπουρλετίδης

Θεματική Ενότητα: Συστήματα διασφάλισης της ποιότητας σε ΑΕΙ

Τίτλος: Η ανάγκη εκπαίδευσης των στελεχών των ΜΟΔΙΠ σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας: Η εμπειρία των πιλοτικών σεμιναρίων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αρχείο Παρουσίασης: N/A

Περίληψη: Η ανάγκη εκπαίδευσης των στελεχών των ΜΟΔΙΠ σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας : Η εμπειρία των πιλοτικών σεμιναρίων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτρης Μπουρλετίδης, Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας ΔΟΥ ΕΚΠΑ Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης, Γενικός Συντονιστής ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ Κατερίνα Φουντή , Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ Η υλοποίηση των δράσεων αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας από τις ΜΟΔΙΠ των Πανεπιστημίων και των ΑΤΕΙ, απαιτεί εκτός από την εφαρμογή των οδηγιών της ΑΔΙΠ και την ύπαρξη εκπαιδευμένων στελεχών με συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών οργανώνει κύκλους επιμόρφωσης στελεχών της εκπαίδευσης σε θέματα αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας στην εκπαίδευση (δια ζώσης και μέσω e-Learning) με σκοπό την ενίσχυση της κουλτούρας ποιότητας στα τριτοβάθμια ιδρύματα και την δημιουργία ενός προφίλ «συμβούλου αξιολόγησης και ποιότητας», ο οποίος θα συνδράμει το έργο των ΟΜΕΑ, των ΜΟΔΙΠ και της Κεντρικής Διοίκησης. Σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου είναι η παρουσίαση των ευρημάτων της αξιολόγησης που έκαναν στα πρώτα πιλοτικά προγράμματα οι συμμετέχοντες και η ανάδειξη μέσω των παρατηρήσεων τους της ανάγκης ενός κοινού κώδικα εργασίας και επικοινωνίας ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί μέσω μιας συγκεκριμένης εκπαιδευτικής στρατηγικής.