Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Φίλιππος Καρυπίδης Photo

Θεματική Ενότητα: Συστήματα διασφάλισης της ποιότητας σε ΑΕΙ

Τίτλος: Κρίνοντας το Σύστημα Αξιολόγησης των ΑΕΙ με βάση το Πρότυπο Αριστείας του EFQM.

Αρχείο Παρουσίασης

Περίληψη: Το ερώτημα εάν το σύστημα αξιολόγησης που οικοδόμησε η ΑΔΙΠ, μπορεί να καλύψει ικανοποιητικά τις σύγχρονες ανάγκες των ΑΕΙ για βελτιώσεις, απασχολεί ακαδημαϊκούς και πολιτικούς. Στην παρούσα προσπάθεια, η απάντηση επιδιώκεται να δοθεί κρίνοντας το σύστημα αξιολόγησης ενός τυπικού ΑΕΙ, με βάση τις αρχές και τα κριτήρια του Πρότυπου Αριστείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Διοίκησης Ποιότητας (EFQM -Excellence Model). Μέσα από τη σύγκριση, προκύπτουν γενικές διαπιστώσεις για ελλείψεις και ανεπάρκειες του συστήματος οι οποίες θα μπορούσαν να καλυφθούν με διδάγματα και στοιχεία από το πρότυπο αριστείας του EFQM. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο σημερινό σύνθετο και ρευστό περιβάλλον, όπου τα ΑΕΙ, με τη γνώση και την εμπειρία τους, καλούνται να πορευθούν στο δρόμο των βελτιώσεων και, μεγιστοποιώντας τις ωφέλειες για τα ενδιαφερόμενα μέρη, να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους.