Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Μαργαρίτα Χατζηλία Photo

Θεματική Ενότητα: Συστήματα διασφάλισης της ποιότητας σε ΑΕΙ

Τίτλος: Αξιολόγηση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Αρχείο Παρουσίασης

Περίληψη: Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες ήταν πάντα εξαρτώμενες με τους σκοπούς και τους στόχους του κάθε ιδρύματος. Οι βιβλιοθήκες καλούνται να εξυπηρετήσουν το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, τους ερευνητές, τους φοιτητές και να υποστηρίξουν καθολικά την εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασίας της κάθε πανεπιστημιακής κοινότητας. Η συνεχόμενη παροχή γνώσης και πληροφόρησης, η διαχείριση της ψηφιακής πληροφορίας και η οργάνωση της γνώσης οδήγησαν σε μία διαδικασία συνεχούς αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους προς την κοινότητα που εξυπηρετούν. Η πρώτη προσπάθεια αποτίμησης των παρεχόμενων υπηρεσιών της βιβλιοθήκης του ΑΤΕΙΘ έγινε το 2004 στο πλαίσιο του Β’ ΚΠΣ. Στην πρώτη αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε ένας συνδυασμός, τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών, μεθοδολογικών εργαλείων. Χρησιμοποιήθηκαν αρχικά στατιστικά στοιχεία, τα οποία τηρούνταν από τα επιμέρους τμήματα της Βιβλιοθήκης που έδωσαν και τις πρώτες ενδείξεις χρήσης της κάθε υπηρεσίας. Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε μια γενική έρευνα ικανοποίησης χρηστών με τη χρήση ερωτηματολογίου για τη συλλογή ποσοτικών αλλά και μικρο-ποιοτικών δεδομένων. Ακολούθησε η διεξαγωγή μίας επιμέρους έρευνας που στόχευε στη συλλογή ποιοτικών στοιχείων, με τη μέθοδο της παρατήρησης, για τη λειτουργία του πληροφοριακού τμήματος της βιβλιοθήκης. Σήμερα, στοιχεία έμμεσης αξιολόγησης της Βιβλιοθήκης προκύπτουν μέσω των εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης της Α.ΔΙ.Π (Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση) για τα τμήματα του ΑΤΕΙΘ, καθώς και μέσω της εσωτερικής αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας). Επίσης, μέτρηση της αποδοτικότητας των σεμιναρίων του Πληροφοριακού Γραμματισμού (ΠΓ) πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση αντίστοιχου ερωτηματολογίου αξιολόγησης από τους συμμετέχοντες. Για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή μίας συνολικής αξιολόγησης της Βιβλιοθήκης. Θα αξιολογηθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες, εργαλεία, προσωπικό, εξοπλισμός και υποδομές. Για παράδειγμα θα πραγματοποιηθεί αποτίμηση σε υπηρεσίες της βιβλιοθήκης όπως το σύστημα εικονικού περιβάλλοντος μάθησης (VLE), το Ιδρυματικό Καταθετήριο, το Online πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού κ.α. Αυτή τη χρονική στιγμή η Βιβλιοθήκη διανύει το στάδιο σχεδιασμού των εργαλείων αξιολόγησης. Οι αξιολογήσεις θα πραγματοποιηθούν με τη χρήση μιας σειράς εργαλείων όπως ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, παρατήρηση, δημιουργία ομάδων εστίασης φοιτητών και ΕΠ, τη συλλογή στατιστικών δεδομένων από τα διάφορα συστήματα και υποσυστήματα της βιβλιοθήκης. Παράλληλα θα γίνει χρήση ελεύθερου λογισμικού για την αξιολόγηση της προσβασιμότητας και χρηστικότητα των υπηρεσιών online υπηρεσιών της. Θα διερευνηθεί η χρήση του CAF (Common Assessment Framework), ενός κοινού ευρωπαϊκού μέσου διαχείρισης της ποιότητας για τον δημόσιο τομέα. Τέλος θα γίνει μία πρώτη προσπάθεια αξιολόγησης της διαχείρισής γνώσης μεταξύ του προσωπικού και ανάπτυξης ενός μοντέλου διαχείρισης γνώσης για το προσωπικό της βιβλιοθήκης.