Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Δημήτριος Αηδόνης Photo

Θεματική Ενότητα: Συστήματα διασφάλισης της ποιότητας σε ΑΕΙ

Τίτλος: Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων.

Αρχείο Παρουσίασης

Περίληψη: Η παρούσα εργασία αφορά την περιγραφή του έργου ανάπτυξης και εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων του ΑΤΕΙ‐Θεσσαλονίκης. Σκοπός του έργου ήταν να καλυφθούν πλήρως οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 μέσω της ανάπτυξης ενός συστήματος το οποίο θα είναι αφενός αποτελεσματικό και αφετέρου θα οδηγήσει σε γενικότερες βελτιώσεις σε ότι αφορά την οργάνωση και, εν γένει, λειτουργία του συγκεκριμένου Τμήματος. Στα πλαίσια αυτά εξετάσθηκαν σε βάθος οι ουσιαστικές ανάγκες και εντοπίσθηκαν τα κρίσιμα εκείνα σημεία που έχριζαν ιδιαίτερης προσοχής ώστε να επιλεγούν και να εφαρμοσθούν οι βέλτιστες δυνατές μεθοδολογίες προκειμένου να επιδειχθεί συμμόρφωση με τις σχετικές απαιτήσεις του προτύπου. Συνοπτικά οι στόχοι του έργου ήταν οι ακόλουθοι: Η οργάνωση και η εφαρμογή διαδικασιών στη Γραμματεία του Τμήματος που θα οδηγήσουν στην τυποποίηση των εργασιών, την αύξηση της παραγωγικότητας και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. • Η καθιέρωση διαδικασιών συνεχούς παρακολούθησης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο καθορισμός σαφών υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων στους εμπλεκόμενους. Η συγγραφή των βασικών γραπτών διοικητικών διαδικασιών (Εγχειρίδιο Ποιότητας και Διαδικασίες Ποιότητας). Η τροποποίηση και υποστήριξη κατά την εφαρμογή τους, των απαραίτητων εντύπων και οδηγιών εργασίας.