Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Αθανάσιος Ιωσηφίδης Photo

Θεματική Ενότητα: Παγκοσμιοποίηση και στρατηγικοί στόχοι της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης

Τίτλος: Η συμβολή του προγράμματος LLP/Erasmus στην εξωστρέφεια του ΑΤΕΙΘ: εξέλιξη, διαδικασίες και καλές πρακτικές.

Αρχείο Παρουσίασης

Περίληψη: Το πρόγραμμα LLP/Erasmus, ως πυλώνας ανάπτυξης της εξωστρέφειας του ΑΤΕΙΘ και της ενίσχυσης της συνεργασίας του με εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα της Ευρώπης, αποτελεί μια από τις βασικές διεξόδους των φοιτητών και του ακαδημαϊκού προσωπικού για την αλληλεπίδρασή τους με διαφορετικές ευρωπαϊκές κουλτούρες, εκπαιδευτικές μεθόδους και εργασιακά περιβάλλοντα. Το ΑΤΕΙΘ με το διοικητικό και ακαδημαϊκό του προσωπικό, ενισχύει συστηματικά τις δράσεις του για τη διεύρυνση και ποιοτική αναβάθμιση του προγράμματος αφενός συνάπτοντας νέες συνεργασίες με ιδρύματα του εξωτερικού και αφετέρου βελτιώνοντας τις εσωτερικές διαδικασίες του. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η εξέλιξη του προγράμματος τα τελευταία χρόνια, τόσο στο επίπεδο των σπουδών και της πρακτικής άσκησης των φοιτητών όσο και στο επίπεδο του ακαδημαϊκού προσωπικού και καταγράφονται οι ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί και οι διαδικασίες που έχουν εισαχθεί ή βρίσκονται σε πιλοτική φάση, με στόχο τη διασφάλιση και αναβάθμιση της ποιότητας εφαρμογής του προγράμματος στο ίδρυμα. Σημειώνονται καλές πρακτικές, σημαντικά αποτελέσματα και σχετικά συμπεράσματα που έχουν προκύψει.