Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Φαίδρα Ελευθερίου Photo

Θεματική Ενότητα: Δείκτες ποιότητας που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Τίτλος: Η εξωτερική αξιολόγηση ως μία διαδικασία επιβεβαίωσης επιτυχούς πορείας και επανακαθορισμού των στρατηγικών επίτευξης υψηλότερων στόχων.

Αρχείο Παρουσίασης

Περίληψη: Η εξωτερική αξιολόγηση των τμημάτων της ανώτατης εκπαίδευσης μπορεί να είναι μια εποικοδομητική διαδικασία από την οποία το Τμήμα μπορεί και πρέπει να αποκομίζει οφέλη. Ο καθορισμός και η επικύρωση της θέσης του τμήματος σε σχέση με ομοειδή τμήματα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εξωτερικού, η επιβεβαίωση των θετικών αποτελεσμάτων εφαρμοζόμενων στρατηγικών αλλά και ο εντοπισμός προβλημάτων, αν μπορεί να συνοδευτεί από τον επανακαθορισμό των στρατηγικών επίτευξης υψηλότερων στόχων μπορεί να είναι μεταξύ των θετικών αποτελεσμάτων μιας αξιολόγησης. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μπορεί και πρέπει να συμβάλουν θετικά και στο ανώτερο επίπεδο οργάνωσης και σχεδιασμού της ανώτατης εκπαίδευσης, από το επίπεδο του Ιδρύματος έως το επίπεδο του Υπουργείου προκειμένου να καθοριστούν οι μηχανισμοί υποβοήθησης των τμημάτων στην προσπάθειά τους για βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η πρόσφατη αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικών εργαστηρίων κατέταξε το τμήμα ως ισάξιο μεταξύ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που δίνουν Bachelor (επίπεδο 6, level 6, της ανώτατης εκπαίδευσης με βάση την κατάταξη της Bologna) in Biomedical Science σε παγκόσμιο επίπεδο με δυνατότητα από πλευράς εκπαιδευτικού δυναμικού και εξοπλισμού για υποστήριξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων (level 7) ή και διδακτορικών (level 8). H αξιολόγηση στηρίχθηκε στον εξοπλισμό, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τα εργαλεία εκπαίδευσης, το επίπεδο και το δυναμικό του εκπαιδευτικού δυναμικού, το παραγόμενο ερευνητικό έργο και την αποδοχή από την επιστημονική κοινότητα (αριθμός δημοσιεύσεων, Impact factor περιοδικών, αριθμός ετεροαναφορών, συμμετοχή ως προσκεκλημένοι ομιλητές) αλλά και στο επίπεδο των φοιτητών και αποφοίτων, τη συμμετοχή τους σε ερευνητικές εργασίες, την απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας και την άποψη των εκπροσώπων του χώρου εργασίας για την κατάρτισή τους, όπως αποτυπώθηκε από την επίσκεψη στους χώρους πρακτικής άσκησης. Ο εξοπλισμός, το εκπαιδευτικό δυναμικό και το επίπεδο των φοιτητών και αποφοίτων είχαν τη μεγαλύτερη θετική επίδραση. Η μειωμένη χρηματοδότηση θεωρήθηκε ως ο κυριότερος αρνητικός παράγοντας. Η εντατικοποίηση των προσπαθειών για αύξηση των πόρων (χρηματοδοτούμενα προγράμματα κλπ) θεωρήθηκε ως πρώτη προτεραιότητα και ουσιαστικός παράγοντας για την αύξηση και βελτιστοποίηση ακολούθως του παραγόμενου ερευνητικού έργου και της επιτυχούς υποστήριξης μεταπτυχιακών σπουδών.