Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Αλεξάνδρα Ντούκα

Θεματική Ενότητα: Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας σε ΑΕΙ

Τίτλος: Το Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟ.ΔΙ.Π. του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών - Σχεδιασμός και υλοποίηση.

Αρχείο Παρουσίασης: N/A

Περίληψη: Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του Προγράμματος ΜΟΔΙΠ του ΓΠΑ που έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς. Στόχο του Προγράμματος αποτελεί η δημιουργία ενός Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος στο οποίο θα ενσωματώνονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν την Εκπαίδευση, την Έρευνα, το Ανθρώπινο Δυναμικό, τη Διοίκηση και την Οικονομική διαχείριση, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομοιογένεια της πληροφορίας και η αποθήκευση όλων των δεδομένων που αφορούν την Αξιολόγηση. Η φιλοσοφία του έργου στηρίζεται στη δημιουργία διαχρονικής και συγκρίσιμης εικόνας του Ιδρύματος, που θα μπορεί να αντιπαραβληθεί με την εικόνα του Πανεπιστημίου σε προηγούμενα έτη αλλά και με την εικόνα άλλων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι εφαρμογές που έχουν ολοκληρωθεί είναι οι εξής: Σύστημα επεξεργασίας ερωτηματολογίων αξιολόγησης φοιτητών για το Διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματος, Απογραφικό Δελτίο Μαθήματος, Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντα Οι εφαρμογές που πρόκειται να υλοποιηθούν εντός του 2012 είναι οι εξής: Υποσύστημα Στατιστικής Οικονομικών Ειδικό Ταμείο (Δ/νση Οικονομικού) Ειδικός Λογ/σμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), Υποσύστημα Στατιστικής Διοίκησης, Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραμμάτων, Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, Τμήμα Σταδιοδρομίας, Βιβλιοθήκη, Σύστημα Εξαγωγής Εκθέσεων.