Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Ιωάννης Παπαδόπουλος Photo

Θεματική Ενότητα: Δείκτες ποιότητας που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Τίτλος: Δείκτες ποιότητας για την αξιολόγηση και τη χάραξη της στρατηγικής του ΤΕΙ Λάρισας.

Αρχείο Παρουσίασης

Περίληψη: Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι δείκτες ποιότητας που έχουν προκύψει από τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δεδομένων προκειμένου να συνταχθεί τη τελική Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΤΕΙ Λάρισας για την περίοδο 2007-2011 που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ν. 3374/2005. Έτσι καταρτίστηκε ένα σύστημα δεικτών προκειμένου να είναι δυνατή παρακολούθηση πολύ σημαντικών παραμέτρων όπως: η στελέχωση, οι φοιτητές, οι υποδομές, τα προγράμματα σπουδών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών), το διδακτικό και ερευνητικό έργο, οι δαπάνες λειτουργίας, τα αναπτυξιακά έργα και οι διεθνείς συνεργασιών. Στόχος του έργου αυτού η παρακολούθηση της διαχρονικής εξέλιξης των δεικτών προκειμένου να χαραχθεί η στρατηγική του Ιδρύματος και να ληφθούν οι καλύτερες αποφάσεις. Πολύ πιθανόν ορισμένοι από αυτούς τους δείκτες να εφαρμοστούν και για το σχέδιο ΑΘΗΝΑ που προετοιμάζει άμεσα το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.