Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Περικλής Χατζημίσιος Photo

Θεματική Ενότητα: Παγκοσμιοποίηση και στρατηγικοί στόχοι της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης

Τίτλος: Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Αρχείο Παρουσίασης

Περίληψη: Αρχικά, αναφέρονται οι δράσεις και οι προτεραιότητες της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) η οποία καθορίζει τις εθνικές πολιτικές για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Επιπλέον, στην εργασία γίνεται εκτενής αναφορά στο 7ο Πρόγραμμα Πλαισίου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (2007-2013) ή Seventh Framework Programme for Research (FP7) και πιο συγκεκριμένα στα ειδικά ερευνητικά προγράμματα "Συνεργασία", "Ιδέες", "Άνθρωποι" και "Ικανότητες". Επίσης, γίνεται αναφορά στις μελέτες που έχει δημοσιεύσει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) με σκοπό την ανάδειξη της θέσης που καταλαμβάνουν τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) στο διεθνές ερευνητικό περιβάλλον. Τέλος, γίνεται μια σύντομη παρουσίαση των δεικτών που σχετίζονται με την ερευνητική δραστηριότητα των Ελληνικών Α.Ε.Ι. καθώς και την αποτύπωση του ερευνητικού περιβάλλοντος, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του και τη διαμόρφωση νέων πολιτικών για την έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία.