Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Σοφία Μαρσίδου Photo

Θεματική Ενότητα: Αποτελέσματα της εφαρμογής συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας στην Ευρώπη

Τίτλος: Εμπειρία από την εφαρμογή της αξιολόγησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Έρευνα στο Δ.Π.Θ.

Αρχείο Παρουσίασης

Περίληψη: Η διαδικασία για την Διασφάλιση της Ποιότητας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης έχει ως στόχο την τεκμηρίωση της ποιότητας στην ακαδημαϊκή κοινότητα, τη μετάδοση της γνώσης μέσω της διδασκαλίας και την παραγωγή νέας γνώσης υψηλών προδιαγραφών με καινοτόμα και ανταγωνιστική έρευνα, θεμελιώδη λίθο της λειτουργίας και σημαντικό δείκτη της προσφοράς του Ιδρύματος. Τα εξαγόμενα στοιχεία λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση και ιεραρχική κατάταξη των Πανεπιστημίων όσο και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων. Παρουσιάζονται στοιχεία από το ερευνητικό έργο του Δ.Π.Θ. με γραφικές απεικονίσεις χρονικής εξέλιξης.