Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Δήμητρα Αχιλλοπούλου Photo

Θεματική Ενότητα: Δείκτες ποιότητας που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Τίτλος: Εξάρτηση ποιοτικών δεικτών με ποσοτικούς δείκτες στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Αρχείο Παρουσίασης

Περίληψη: Στην ανώτατη εκπαίδευση έχει καθιερωθεί η εξαγωγή ανεξάρτητων, κοινώς αποδεκτών, ποιοτικών δεικτών για την αξιολόγηση τόσο του Ιδρύματος όσο και των ίδιων των διδασκόντων (δείκτες). Ανακύπτει όμως το ερώτημα του πόσο αξιόπιστοι είναι αυτοί οι δείκτες, πόσο ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και πόσο πραγματικά ανεξάρτητοι είναι. Η συσχέτιση των ποιοτικών αυτών δεικτών με απόλυτους αριθμούς (ποσοτικοί δείκτες) κρίνεται απαραίτητη ώστε να είναι η αξιολόγηση πιο κοντά στην πραγματικότητα αλλά και να γίνεται η σύγκριση μεταξύ ομοειδών τμημάτων σε κοινή βάση.