Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Νικόλαος Ματσατσίνης Photo

Θεματική Ενότητα: Δείκτες ποιότητας που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Τίτλος: Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών.

Αρχείο Παρουσίασης

Περίληψη: Η διεθνής βιβλιογραφία και πρακτική αναδεικνύει την τάση μετάβασης από προγράμματα σπουδών που αποδίδουν έμφαση στην κάλυψη μιας ύλης σε αυτά που αποδίδουν έμφαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων των σημερινών φοιτητών και αυριανών εργαζομένων. Ωστόσο, η ανάπτυξη ενός προγράμματος σπουδών με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων προϋποθέτει προσπάθεια σε τρεις τομείς: στην κατεύθυνση ορισμού των μαθησιακών αποτελεσμάτων ή στόχων, στην κατεύθυνση εφαρμογής μεθόδων διδασκαλίας πέρα από την παραδοσιακή διάλεξη και στην κατεύθυνση εφαρμογής μεθόδων αξιολόγησης πέρα από τη συνήθη πρακτική της εξέτασης των φοιτητών. Στην προκειμένη περίπτωση το κύριο ζητούμενο από τα παραπάνω είναι η ανάδειξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων και η απόδειξη των επιτευγμάτων αυτών, διότι οι θεωρητικοί της παιδαγωγικής έχουν πολλά να προσφέρουν για τη διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση. Παρόλα αυτά, η απόδειξη της επίτευξης των στόχων αυτών αποτελεί ένα ζητούμενο, το οποίο συνήθως προκύπτει ποιοτικά είτε μέσω επιτόπιων επισκέψεων εξωτερικών εμπειρογνωμόνων ή διαπραγμάτευσης μεταξύ των διδασκόντων. Στο προαναφερόμενο πλαίσιο επιδιώκεται καταρχήν η παρουσίαση των ομοιοτήτων/διαφορών των μαθησιακών αποτελεσμάτων και στόχων, η παρουσίαση παραδειγμάτων μαθησιακών αποτελεσμάτων πανεπιστημίων, η παρουσίαση των τρόπων απόδειξης της συμβολής των μαθημάτων στα μαθησιακά αποτελέσματα, και κατά δεύτερον η παρουσίαση μιας προτεινόμενης διαδικασίας σχεδίασης ενός προγράμματος σπουδών στη βάση ικανοτήτων και εκτίμησης της συμβολής των μαθημάτων. Για το λόγο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας πιλοτικής εφαρμογής ενός επανασχεδιασμένου μαθήματος τμήματος Μηχανικών με στόχο την ενίσχυση των γενικών ικανοτήτων των φοιτητών. Η μεθοδολογία που προτείνεται επιτρέπει την παροχή απόδειξης μέσω του δείκτη συμβολής, ο οποίος ουσιαστικά ταξινομεί κάθε μάθημα σε μια ομάδα (χαμηλής-μέτριας-ουσιαστικής συμβολής), διασφαλίζοντας κατ΄ αυτό τον τρόπο μια αδιαμφισβήτητη ένδειξη της εναρμόνισης του μαθήματος στα μαθησιακά αποτελέσματα που επιδιώκει ένα πρόγραμμα σπουδών.