Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Αγγελική Μανιατοπούλου Photo

Θεματική Ενότητα: Συστήματα διασφάλισης της ποιότητας σε ΑΕΙ

Τίτλος: Ένα πλαίσιο για την εκτίμηση επιθέσεων διασυρμικότητας εναντίον ατόμου, σε τοπικό περιβάλλον χωρίς βεβαιωμένα πραγματικά περιστατικά: Μία πρώτη καλή προσέγγιση.

Αρχείο Παρουσίασης

Περίληψη: Η παρούσα εργασία έχει στόχο να προστατέψει σπουδαστές των εκπαιδευτικών μας ιδρυμάτων που ενδέχεται ν' αντιμετωπίζουν διασυρμικές επιθέσεις από άτομα εντός ή εκτός του εκπαιδευτικού τους περιβάλλοντος, πολλές φορές χωρίς δυνατότητα άμυνας. Με μία καλή πρώτη προσέγγιση προτείνεται ένα πλαίσιο αντικειμένων για την εκτίμηση : Στο τοπικό περιβάλλον που παρατηρείται η διασυρμικότητα : 1) ο ορισμός και η χρήση ενός δείκτη διασυρμικότητας σε ένα τοπικό περιβάλλον 2) σχεδίαση κατευθυνόμενων γράφων διασυρμικότητας, με ενδεχόμενη ελαχιστοποίησή τους με βάση το κριτήριο 'ψευδείς δηλώσεις', σε διάφορες χρονικές περιόδους Συνθήκες που αφορούν στο άτομο που δέχεται διασυρμικές επιθέσεις : 3) σχεδίαση μοντέλων συμπεριφοράς σε τοπικό περιβάλλον, με επιστημονικές μεθόδους όπως 'πεπερασμένα αυτόματα', 'δάση με δένδρα γεγονότων', κ.λ.π σε χρόνους Το,Τ1,... 4) ορισμός και χρήση δεικτών εκτίμησης για το άτομο που δέχεται διασυρμικές επιθέσεις 5) καθορισμός συνόλου λήψεως αποφάσεων που αφορούν στο πρόσωπο του ατόμου που προσβάλλεται, παρελθόντων ετών σε καθορισμένο βάθος χρόνου [Τι...Τν] Συνθήκες που αφορούν στα άτομα αξιολόγησης και λήψης αποφάσεων : 6) ορισμός και χρήση δεικτών αξιοπιστίας του αποφασίζοντος, τάσεις των δεικτών σε καθορισμένο χρονικό διάστημα, μοντέλα συμπεριφοράς σε χρόνους Το,Τ1,...,σύνολο παρομοίων αποφάσεων στο παρελθόν και τάση της ποιότητας των αποφάσεων σε καθορισμένο χρονικό διάστημα [Το...Τ1], κυβερνητικές στρατηγικές για το ζήτημα, δείκτες τοπικής και κομματικής κουλτούρας, δείκτες θρησκευτικής επιρροής, άλλοι περιβαλλοντικοί δείκτες που επηρεάζουν τη λήψη απόφασης. Τα εκάστοτε τοπικά περιβάλλοντα που αντιμετωπίζουν διασυρμικές επιθέσεις έχουν διαφορετικά εν γένει χαρακτηριστικά-όπως προστατευμένο περιβάλλον ή μή- έτσι ώστε ένα πλαίσιο εκτίμησης διασυρμικότητας να διαφοροποιείται κατά περίπτωση. Το παρόν πλαίσιο προτείνεται με σκοπό να πραγματοποιηθεί ένα 'agent oriented system' που θα περιλαμβάνει ένα πλήθος intelligent agents με σκοπό τη γνωμοδότηση για ζητήματα επιθέσεων διασυρμικότητας σε τοπικό περιβάλλον.