Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Νίκος Βουτσινάς Photo

Θεματική Ενότητα: Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας σε ΑΕΙ

Τίτλος: Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθημάτων στο ΕΚΠΑ.

Αρχείο Παρουσίασης

Περίληψη: Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου από τους φοιτητές παρά τις δυσκολίες που εισάγει σε θέματα κλιμάκωσης, αξιοπιστίας, αντικειμενικότητας, ασφάλειας και προσωπικού απορρήτου, θεωρήθηκε βασικό και αναπόσπαστο συστατικό των διεργασιών διασφάλισης ποιότητας του ΕΚΠΑ που τεκμηριώνει την ανάγκη ενός εξειδικευμένου πληροφοριακού συστήματος. Στο ΕΚΠΑ από το 2011 η αξιολόγηση μαθημάτων από τους φοιτητές, βασίζεται σε ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια. Για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών δημιουργίας, ανάρτησης, συλλογής και επεξεργασίας των στατιστικών αποτελεσμάτων των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων έχει αναπτυχθεί το λογισμικό αξιολόγησης μαθημάτων Orange Survey. Αυτό αναπτύχθηκε στα πρότυπα των υπηρεσιοστρεφών αρχιτεκτονικών (Service Oriented Architecture - SOA) με στόχο την ευελιξία ολοκλήρωσης με τις υφιστάμενες ιδρυματικές υπηρεσίες. Βασικά συστατικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής του είναι οι WebService διεπαφές που έχουν υλοποιηθεί για τη διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα Φοιτητολογίου (RestFul) με στόχο την αξιόπιστη και σε πραγματικό χρόνο πληροφόρηση σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, τις δηλώσεις μαθημάτων, τους διδάσκοντες των μαθημάτων και την κατάθεση ή μη του βαθμολογίου για κάθε μάθημα. Επιπλέον, αναπτύχθηκαν διεπαφές ολοκλήρωσης (XML-RPC) με εξωτερικό σύστημα Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων ανοικτού λογισμικού (Limesurvey) επεκτείνοντας περαιτέρω την ευελιξία και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας. Το Orange Survey εστιάζει στη διευκόλυνση του έργου της αξιολόγησης μαθημάτων και δίνει έμφαση σε λειτουργίες που ενισχύουν την εμπιστοσύνη των χρηστών στη διαδικασία των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθημάτων. Σημαντικά χαρακτηριστικά αποτελούν η ελεγχόμενη πρόσβαση στα στατιστικά αποτελέσματα, μόνο μετά την κατάθεση βαθμολογίας και σύμφωνα με την πολιτική του τμήματος ή του ιδρύματος, η ελεγχόμενη πρόσβαση των φοιτητών στα ερωτηματολόγια με βάση τη δήλωση μαθημάτων και η δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών μεθόδων συμμετοχής των φοιτητών είτε με κουπόνι που εκτυπώνεται από την εφαρμογή είτε μέσω του ηλεκτρονικού λογαριασμού του φοιτητή. Ένα από τα θέματα που διερευνάται μέχρι την οριστικοποίηση του πλαισίου λειτουργίας της υπηρεσίας, είναι η δυνατότητα πρόσβασης των φοιτητών σε προηγούμενα στατιστικά αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων. Αυτό αναμένεται να ενισχύσει την αξία των ερωτηματολογίων αξιολόγησης διευκολύνοντας τους φοιτητές στην επιλογή μαθημάτων από τον κύκλο σπουδών τους και παράλληλα να διαμορφώσει κίνητρα συμμετοχής στη διαδικασία.