Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Βασίλειος Καλαϊτζής Photo

Θεματική Ενότητα: Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας σε ΑΕΙ

Τίτλος: Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου με το Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του ΤΕΙ Σερρών.

Αρχείο Παρουσίασης: N/A

Περίληψη: Ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της αξιολόγησης των ελληνικών ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού τους έργου. Η αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου γίνεται ανά εξάμηνο από τους φοιτητές με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων αξιολόγησης για κάθε μάθημα. Τα ερωτηματολόγια συντάσσονται από το τμήμα και οι ερωτήσεις τους επιδιώκουν να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα στοιχείων, όπως διδάσκοντες, διδασκαλία, μάθημα και άλλα. Ωστόσο, η συλλογή και αποδελτίωση των απαντήσεων των ερωτηματολογίων είναι μια χρονοβόρος διαδικασία που απαιτεί πολυάριθμο ανθρώπινο δυναμικό. Παράλληλα, η επεξεργασία και η εξαγωγή στατιστικών δεικτών για τα αποτελέσματα αποτελεί μία πρόκληση, καθώς τα ίδια αποτελέσματα μπορούν να έχουν διαφορετικές ερμηνείες ανάλογα με τον τρόπο ανάλυσης. Σε πολλές περιπτώσεις, τόσο η διανομή και συμπλήρωση ερωτηματολογίων όσο και η επεξεργασία των αποτελεσμάτων, γίνεται με τη βοήθεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Στην παρούσα εργασία περιγράφεται το Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας που αναπτύχθηκε στο ΤΕΙ Σερρών και εμβαθύνονται οι λειτουργίες υποβοήθησης της αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου. Καταγράφονται τα βήματα που ακολουθούνται για τη σύνταξη, διανομή και συλλογή ερωτηματολογίων, καθώς και για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και διάχυσή τους στα τμήματα. Επιπλέον, παρατίθενται αποτελέσματα ανταπόκρισης των τμημάτων από το πρώτο έτος λειτουργίας, όπου επισημαίνεται η αποδοχή των διδασκόντων και φοιτητών στην όλη διαδικασία αξιολόγησης.