Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Στυλιανός Δημητρίου Photo

Θεματική Ενότητα: Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας σε ΑΕΙ

Τίτλος: Παραγωγή δεικτών αξιολόγησης ποιότητας με το Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του ΤΕΙ Σερρών.

Αρχείο Παρουσίασης: N/A

Περίληψη: Η αξιολόγηση των ελληνικών ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται βάσει κάποιων συγκεντρωτικών δεικτών αξιολόγησης ποιότητας. Οι δείκτες αυτοί επιλέγονται ώστε να αντικατοπτρίζουν συνεχώς την εικόνα ενός ιδρύματος και περιλαμβάνουν πληροφορίες αναφορικά με τους διδάσκοντες, τους φοιτητές, τα προγράμματα σπουδών, τις υποδομές και άλλα. Προκειμένου να παραχθούν οι δείκτες ποιότητας, απαιτείται η συλλογή και επεξεργασία ενός πλήθους δεδομένων που αφορούν το ίδρυμα. Μέχρι πρότινος, η διαδικασία που ακολουθούνταν ήταν η καταγραφή αυτών των δεδομένων σε έντυπα δελτία και ο χειρόγραφος υπολογισμός των δεικτών αποδελτίωσή τους. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία απαιτούσε πολύ χρόνο, αλλά και ανθρώπινο δυναμικό. Για τους λόγους αυτούς, τα τελευταία χρόνια τα ακαδημαϊκά ιδρύματα αναπτύσσουν Πληροφοριακά Συστήματα, με σκοπό τη διευκόλυνση και επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης. Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας πρέπει να είναι σχεδιασμένα ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες του ιδρύματος αλλά και ώστε να γίνουν αποδεκτά από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητα. Στην παρούσα εργασία περιγράφεται το Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας που αναπτύχθηκε στο ΤΕΙ Σερρών και εμβαθύνονται οι λειτουργίες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων για την παραγωγή των δεικτών ποιότητας. Επιπλέον, παρατίθενται αποτελέσματα ανταπόκρισης των τμημάτων από το πρώτο έτος λειτουργίας, όπου επισημαίνεται η αποδοχή του Συστήματος από το ακαδημαϊκό προσωπικό.