Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Ιωάννης Καλιακάτσος Photo

Θεματική Ενότητα: Αποτελέσματα της εφαρμογής συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας στην Ευρώπη

Τίτλος: Αξιολόγηση 1999 - Αξιολόγηση 2012. Συγκρίσεις – Παρατηρήσεις – Σχόλια.

Αρχείο Παρουσίασης

Περίληψη: Το τμήμα Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στα Χανιά, είχε μία εξωτερική αξιολόγηση τον Οκτώβριο του 1999 στα πλαίσια του προγράμματος αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου και των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΑΕΙ της χώρας. Τον Ιούνιο του 2012 είχε την εξωτερική αξιολόγηση της ΑΔΙΠ. Στην παρούσα εργασία γίνεται μία σύγκριση του τότε και του τώρα και αναφέρονται οι παρατηρήσεις και τα σχόλια των συγγραφέων με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για το τι μία διαδικασία αξιολόγησης και με ποιες προϋποθέσεις μπορεί να προσφέρει στην βελτίωση και την διασφάλιση της ποιότητας σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα.