Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Θεανώ Αδαμοπούλου Photo

Θεματική Ενότητα: Αποτελέσματα της εφαρμογής συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας στην Ευρώπη

Τίτλος: Αξιολόγηση και Ποιότητα στην εκπαίδευση: Η ανάγκη για ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών στα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης (EQF-NQF).

Αρχείο Παρουσίασης

Περίληψη: Η παρούσα εισήγηση θα εξετάσει το πώς μπορεί να λειτουργήσει και πετύχει τους στόχους του το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) αλλά και το αντίστοιχο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (NQF). Έπειτα από την περιγραφή της πορείας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μέχρι να φτάσουν στην έναρξη των διαδικασιών δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, θα ήταν χρήσιμο, από τη μία, να εξετάσει κανείς το γιατί ή, καλύτερα, την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα τέτοιο πλαίσιο, και, από την άλλη, το αν η υλοποίηση αυτού του στόχου μπορεί να έχει διάρκεια μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), σύμφωνα με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Οι απαντήσεις θα δοθούν με βάση τους στρατηγικούς στόχους που έθεσε η ΕΕ, κατά την έγκριση του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010», που αποτέλεσε το θεμέλιο για τη δημιουργία του, σε συνδυασμό με τη εκτίμηση της (υπάρχουσας) κατάστασης των κρατών μελών της ΕΕ τα οποία καλούνται να το εφαρμόσουν. Όσον αφορά, λοιπόν, στο γιατί να γίνει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων για τη διά βίου μάθηση, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τους τέσσερις στρατηγικούς στόχους που έθεσε η ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010», και να δούμε στη συνέχεια πώς μπορεί να συμβάλει το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων στην επίτευξή τους.