Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Ιωάννης Θεοδωράκης Photo

Θεματική Ενότητα: Συστήματα διασφάλισης της ποιότητας σε ΑΕΙ

Τίτλος: Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2009-2011, Θεοδωράκης Γιάννης, αντιπρύτανης ΠΘ

Αρχείο Παρουσίασης

Περίληψη: Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζονται τα βασικά βήματα και οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στα πλαίσια της εσωτερικής και εξωτερικής του αξιολόγησης τα τελευταία 3 χρόνια. Μέχρι στιγμής στο ΠΘ από το σύνολο των 16 τμημάτων του, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εσωτερικές εκθέσεις αξιολόγησης και 9 εξωτερικές από διεθνείς κριτές. Επίσης, έχει αναπτυχθεί ένα αξιόπιστο ψηφιακό σύστημα για τη συλλογή και ανάλυση όλων των απαιτούμενων πληροφοριών για την αξιολόγηση του ιδρύματος. Τα τμήματα που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, συζητούν, αναλύουν τις εκθέσεις, προχωρούν σε βελτιώσεις της ποιότητας του συνολικού τους έργου, ενώ έχουν ήδη παρουσιάσει τις θέσεις τους στην ΜΟΔΙΠ του ΠΘ. Σε μια επόμενη φάση η ΜΟΔΙΠ με τη συνεργασία των τμημάτων και των σχολών θα παρουσιάσουν δημόσια τις κατευθύνσεις και την στρατηγική που θα ακολουθήσουν. Στην εισήγηση αυτή, παρουσιάζονται στοιχεία από την ενδιάμεση εσωτερική έκθεση αξιολόγησης του ιδρύματος, όπως επίσης και τα πρώτα συνοπτικά συμπεράσματα από την ανάλυση των εξωτερικών εκθέσεων των τμημάτων. Για την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του ΠΘ, η προαγωγή του κλίματος ποιότητας και η συστηματική αποτίμηση του έργου του, είναι βασικά βήματα για την μετάβαση στην αριστεία, την ποιότητα των σπουδών και την καινοτομία στην έρευνα.