Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Κωνσταντίνος Αϊβαζίδης Photo

Θεματική Ενότητα: Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας σε ΑΕΙ

Τίτλος: Απογραφικά Δελτία Πληροφοριακού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ΔΙΠΑΕ.

Αρχείο Παρουσίασης

Περίληψη: Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση των απογραφικών δελτίων που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή δεδομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ). Συγκεκριμένα, για τις ανάγκες αυτού του έργου έχουν διαμορφωθεί το ατομικό απογραφικό δελτίο, το δελτίο περιγραφής μαθήματος, το απογραφικό δελτίο Σχολής και τα απογραφικά δελτία των κεντρικών υπηρεσιών. Η παρουσίαση αφορά τόσο το περιεχόμενο, όσο και την υλοποίηση καθώς και την αξιοποίηση τους.