Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Κωνσταντίνος Αϊβαζίδης Photo

Θεματική Ενότητα: Αποτελέσματα της εφαρμογής συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας στην Ευρώπη

Τίτλος: Αποτελέσματα πρώτου έτους εφαρμογής της αξιολόγηση των μαθημάτων του Α.Π.Θ. μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Αρχείο Παρουσίασης

Περίληψη: Το ακ. έτος 2011-2012 αποτέλεσε το πρώτο έτος εφαρμογής της ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) που αναπτύσσει με ιδία μέσα η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΑΠΘ. Μέσω του ΣΔΠ αξιολόγησαν τα μαθήματά τους 35 από τα 42 Τμήματα του ΑΠΘ και συνολικά υποβλήθηκαν 19534 ερωτηματολόγια, για 2927 μαθήματα από 4974 φοιτητές. Σκοπός της εργασίας αυτής αποτελεί να παρουσιάσει τη διαδικασία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων του ΑΠΘ, τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των αξιολογήσεων των φοιτητών, καθώς και τα συμπεράσματα για την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του ερωτηματολογίου που έχει προταθεί από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) για την αξιολόγηση των μαθημάτων.