Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Αθανάσιος Παπαδόπουλος

Θεματική Ενότητα: Συστήματα διασφάλισης της ποιότητας σε ΑΕΙ

Τίτλος: Ερευνητικά Προγράμματα "Αρχιμήδης ΙΙΙ" : Μοχλός ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.

Αρχείο Παρουσίασης

Περίληψη: Τα ερευνητικά Προγράμματα "Αρχιμήδης ΙΙΙ" αποτελούν μία ασφαλή διέξοδο προς ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. στην ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και στη σύνδεση με την παραγωγική διαδικασία. Το Α.Τ.Ε.Ι.Θ. εμφάνισε ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό επιτυχίας με την έγκριση προς χρηματοδότηση 33 ερευνητικών προτάσεων σε σύνολο 80 που υποβλήθηκαν αρχικά. Τα προγράμματα αναμένεται να τονώσουν ιδιαίτερα την ερευνητική δραστηριότητα στο ίδρυμα καθώς και την απασχόληση. Στα προγράμματα αναμένεται να απασχοληθούν δεκάδες και νέοι και έμπειροι επιστήμονες και αναμένουμε τα καινοτόμα αποτελέσματα να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης.