Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Παντελής Υψηλάντης Photo

Θεματική Ενότητα: Συστήματα διασφάλισης της ποιότητας σε ΑΕΙ

Τίτλος: Προσαρμογή Συστημάτος ISO στη Λειτουργία Ακαδημαικών Μονάδων.

Αρχείο Παρουσίασης

Περίληψη: Από όλους του ορισμούς της ποιότητας που δίνονται στη βιβλιογραφία η πλέον κατάλληλη για το περιβάλλον της ανώτατης εκπαίδευσης είναι αυτή που ορίζει την ποιότητα ως καταλληλότητα ως προς τον επιδιωκόμενο σκοπό “fitness for purpose”. Βασικό στοιχείο της στρατηγικής ενός ΑΕΙ για τη συνεχή βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου είναι η εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης και Βελτίωσης της Ποιότητας (ΣΔΒΠ) στις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Ιδρύματος. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται το ΣΔΒΠ που ανέπτυξε η ΜΟΔΙΠ του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λάρισας. Το σύστημα αυτό αποτελείται από αλληλοεξαρτώμενες διαδικασίες που κατανέμονται σε 6 βασικές ομάδες διεργασιών: Καθορισμός των στόχων και των απαιτήσεων, Σχεδιασμός των προγραμμάτων σπουδών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Προγραμματισμός και διαχείριση των εκπαιδευτικών πόρων, Παρακολούθηση και έλεγχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Διοίκηση και Υποστηρικτικές διαδικασίες και. Εκροές. Το ΣΔΒΠ είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο της υφιστάμενης νομοθεσίας, αλλά είναι επίσης συμβατό με όλες τις εξελίξεις που διαμορφώνονται στην ευρωπαϊκή και την Διεθνή χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αποτελείται συνολικά, από 24 ολοκληρωμένες και αλληλένδετες διαδικασίες οι οποίες μπορούν να ενσωματωθούν σύντομα στη λειτουργία του Ιδρύματος, ενώ όποια ακαδημαϊκή μονάδα ενδιαφέρεται μπορεί να τις αξιοποιήσει ως βάση για την πιστοποίηση της κατά ISO όπως δείχνουν οι δύο (2) πιλοτικές εφαρμογές που βρίσκονται σε εξέλιξη.