Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Ιωάννα Δέδε Photo

Θεματική Ενότητα: Παγκοσμιοποίηση και στρατηγικοί στόχοι της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης

Τίτλος: Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων στην Ελλάδα.

Αρχείο Παρουσίασης

Περίληψη: Αρχικά επιχειρείται η διευκρίνιση του ρόλου και της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, η δημιουργία και η ανάπτυξη του οποίου εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Στους σκοπούς του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων: Η αντιστοίχιση του Εθνικού με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Η κατάταξη των προσόντων που αποκτώνται μέσω της μη-τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης στα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Η δημιουργία κλαδικών περιγραφικών δεικτών, σε μορφή γνώσεων, δεξιοτήτων & ικανοτήτων και η κατάταξή τους στα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Η αντιστοίχιση στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων διεθνών κλαδικών προσόντων. Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών αυτών ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) παρέχει πρόσβαση στις πληροφορίες και καθοδήγηση στους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τη συσχέτιση των εθνικών προσόντων, μέσω του Εθνικού Πλαισίου, με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και εισηγείται τον καθορισμό, με Προεδρικό Διάταγμα, των όρων διαμόρφωσης και εφαρμογής του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Ακολουθώντας το μοντέλο το οποίο καθιερώθηκε με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων υιοθετείται και στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων η δομή των επιπέδων. Κάθε επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων προσδιορίζεται από τα μαθησιακά αποτελέσματα που απαιτούνται για την απόκτηση ενός τίτλου που χορηγείται στο συγκεκριμένο επίπεδο. Τα μαθησιακά αποτελέσματα, όσα δηλαδή το άτομο γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας, κατηγοριοποιούνται σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Τα μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στα προσόντα ενός συγκεκριμένου επιπέδου προσδιορίζονται από περιγραφικούς δείκτες, οι οποίοι συγκροτούνται από τις ποιοτικές και ποσοτικές διαβαθμίσεις των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων. Τέλος, η χρήση «των Τύπων των Τίτλων» θα διευκολύνει στην αντιστοίχιση των τίτλων, οι οποίοι κατατάσσονται στο ίδιο επίπεδο αλλά είναι σημαντικά διαφορετικοί μεταξύ τους. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις φάσεις υλοποίησης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και ιδιαίτερα στην τρέχουσα φάση κατά την οποία αναμένεται: Η ολοκλήρωση της εξειδίκευσης της αρχιτεκτονικής δομής του Πλαισίου. Η θεσμική κατοχύρωση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με Προεδρικό Διάταγμα που βρίσκεται σε στάδιο διαμόρφωσης και αφορά στους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του. Η κατάταξη των χορηγούμενων προσόντων/τίτλων στα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και αντιστοίχιση με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και Η δημοσιότητα και προβολή του στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης φάσης σχεδιάστηκε το έργο «Ανάπτυξη Εθνικού Πλαισίου Προσόντων» από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους. Σε αυτό προβλέπονται: Η εμπλοκή εμπειρογνωμόνων με γνώση και διεθνή εμπειρία στα θέματα της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και στην ανάπτυξη Πλαισίων Προσόντων. Η στενή συνεργασία με ένα ευρύτατο φάσμα ενδιαφερομένων φορέων (εκπαιδευτικοί φορείς, φορείς πιστοποίησης, κοινωνικοί εταίροι κ.λ.π.) των οποίων οι απόψεις θα ληφθούν υπόψη σε όλα τα στάδια ανάπτυξης και εφαρμογής του Πλαισίου και Η λειτουργία της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, η οποία έχει υποστηρικτικό ρόλο για την ομαλή και απρόσκοπτη ανάπτυξη και εφαρμογή του Πλαισίου. Η Ελλάδα έχει δεσμευθεί να ολοκληρώσει την αντιστοίχιση των τίτλων του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2013. Θα δοθεί προτεραιότητα στην κατάταξη των τίτλων της τυπικής εκπαίδευσης στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και της αντιστοίχισής τους με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Η ανάπτυξη μιας δέσμης μεθοδολογικών εργαλείων που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της λειτουργικότητας του Πλαισίου στο χώρο της εκπαίδευσης και της διασύνδεσής του με την αγορά εργασίας, έχει σχεδιασθεί ότι θα ολοκληρωθεί το τέλος του 2015. Τέλος, επισημαίνεται ότι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) αποτελεί την Εθνική Δομή των Ευρωπαϊκών Δικτύων που διαχειρίζονται θέματα προσόντων και εργαλείων διαφάνειας και κινητικότητας (Εθνικό Σημείο Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, Εθνικό Κέντρο Ευρωδιαβατηρίου (Europass), Εθνικό Σημείο Αναφοράς για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εθνικό Σημείο Επαφής για τη Μεταφορά Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET), Κέντρο Euroguidance της Ελλάδας, Εθνικός φορέας εκπροσώπησης στο Δίκτυο European Lifelong Guidance Policy Network – ELGPN), γίνεται αναφορά στις δράσεις του που βρίσκονται σε συνέργεια με τη συγκρότηση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και προσδιορίζονται οι κρίσιμες παράμετροι για τη διασφάλιση της ποιότητας και την αποδοχή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.