Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Ιωάννης Μανωλόπουλος Photo

Θεματική Ενότητα: Δείκτες ποιότητας που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Τίτλος: Αξιολόγηση των Διεθνών Κατατάξεων Πανεπιστημίων.

Αρχείο Παρουσίασης

Περίληψη: Λόγω τεραστίων οικονομικών και άλλων συμφερόντων, οι κατατάξεις πανεπιστημίων σε παγκόσμιο επίπεδο προσφάτως συγκεντρώνουν όλο και μεγαλύτερη προσοχή. Οι κατατάξεις αυτές βασίζονται σε διαφορετικά κριτήρια και συγκεντρώνουν τα δεδομένα τους με ποικίλους τρόπους. Ως αποτέλεσμα παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις ως προς τη συγκεκριμένη σειρά των διαφόρων ιδρυμάτων. Στη μελέτη αυτή (α) σχολιάζονται οι κατατάξεις αυτές ως προς τα χρησιμοποιούμενα κριτήρια και τις μεθοδολογίες τους, (β) συγκρίνονται ως προς τις συμφωνίες και αποκλίσεις τους χρησιμοποιώντας στατιστική ανάλυση συσχετίσεων μεταξύ τους, και (γ) εξάγονται συμπεράσματα ως προς την αξιοπιστία τους. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι μολονότι οι κατατάξεις συσχετίζονται μεταξύ τους, υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις που μας καθιστούν επιφυλακτικούς ως προς την άκριτη αποδοχή και χρήση τους. Ακόμη, η μελέτη δείχνει την ανάγκη για περαιτέρω μελέτη των χρησιμοποιούμενων δεικτών με στόχο τη βελτίωσή τους μέσω της ενσωμάτωσης αντικειμενικών και ουσιαστικών κριτηρίων αριστείας.